A uvex group adatvédelmi nyilatkozata

Üdvözöljük weboldalunkon és örömmel fogadjuk vállalatunk iránti érdeklődését. Mi – azaz a UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, valamint a hozzá kapcsolódó vállalatok (a továbbiakban közösen „uvex group“ néven) – nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Adatait a személyes adatok védelmére alkalmazható jogszabályokkal, különösen az EU Általános adatvédelmi szabályzatával (EU GDPR) és a ránk vonatkozó nemzeti végrehajtási törvényekkel összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal átfogóan tájékoztatjuk Önt személyes vonatkozású adatainak a uvex group általi kezeléséről és az Önt megillető jogokról.

Személyes adatok ennek során azok az információk, amelyek egy természetes személy azonosítását lehetővé teszik. Ide tartoznak különösen a név, születési idő, cím, telefonszám, e-mail cím, de az Ön IP-címe is.

Névtelen adatokról beszélünk, ha semmilyen személyes vonatkozás nem állítható elő a felhasználóhoz.

1. Adatkezelő

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Weboldal: www.uvex.de

2. Adatvédelmi kapcsolat

A uvex group összes németországi székhelyű vállalata adatvédelmi megbízottjának elérhetősége:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Weboldal: www.uvex.de

3. Az Önt érintett személyként megillető jogok

Ezen a helyen először az Önt érintettként megillető jogokról szeretnénk tájékoztatni. Ezeket a jogokat az EU GDPR 15-22. cikke rögzíti. Ezek a következőket fogják át:

 • Az érintett hozzáférési joga (EU GDPR 15. cikk),
 • A törléshez való jog (EU GDPR 17. cikk),
 • A helyesbítéshez való jog (EU GDPR 16. cikk),
 • Az adathordozhatósághoz való jog (EU GDPR 20. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (EU GDPR 18. cikk),
 • A tiltakozáshoz való jog (EU GDPR 21. cikk).

Ezen jogok érvényesítéséhez kérjük, ide forduljon: datenschutz@uvex.de.

Ugyanez érvényes, ha kérdése van vállalatunk adatkezelésével kapcsolatban, vagy egy adott beleegyezést vissza szeretne vonni. Önnek emellett panaszjoga van egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

4. Tiltakozáshoz való jogok

Kérjük vegye figyelembe a tiltakozáshoz való jogokkal összefüggésben a következőket:

Ha mi személyes adatait közvetlen értékesítés céljából kezeljük, akkor Önnek jogában áll, hogy indoklás nélkül tiltakozzon ezen adatkezelés ellen. Ez a profilozásra is vonatkozik, ha az a közvetlen értékesítéssel áll kapcsolatban.

Ha tiltakozik a közvetlen értékesítés céljából történő kezelés ellen, akkor személyes adatait erre a célra tovább nem fogjuk kezelni. A tiltakozás díjmentes és formai kötöttség nélkül nyújtható be, lehetőség szerint e-mail-ben az datenschutz@uvex.de.

Amennyiben adatait jogos érdekeink védelmére kezeljük, Ön ezen kezelés ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozhat; ez az ezekre a rendelkezésekre támaszkodó profilozásra is érvényes.

Ezután nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha védelemre méltó indokokkal tudjuk igazolni a kezelést, amelyek az Ön érdekeit, jogait és szabadságait túlhaladják, vagy a kezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy megvédésére szolgál.

5. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Ön személyes vonatkozású adatainak kezelésénél az EU GDPR rendelkezéseit és az összes további adatvédelmi jogi rendelkezést betartjuk.

Különösen jogalapokat keletkeztet az adatkezelésre a EU GDPR 6. cikke.

Adatait kezdeti üzleti kapcsolatfelvételre, szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítésére, a szerződéses viszony megvalósítására, termékek és szolgáltatások felkínálására, valamint az ügyfélkapcsolat erősítésére használjuk fel, ami marketing célú elemzéseket és direktmarketinget is tartalmazhat.

Beleegyezése az adatkezelésbe adatvédelmi jogi engedélyelőírást is jelenthet. A beleegyezés megadása előtt tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az Ön tiltakozáshoz való jogáról.

Amennyiben a beleegyezés a személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak kezelésére is vonatkozik, a beleegyezésben erre külön fel fogjuk hívni figyelmét. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése az EU GDPR 9. cikke szerint csak akkor valósul meg, ha az a jogszabályi előírások alapján szükséges és nincs ok annak feltételezésére, hogy az Ön jogos érdeke a kezelés kizárását meghaladja.

Meghatározott esetekben az Ön adatainak kezelését a EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekre is alapozzuk. Ennek során adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az saját jogos érdekeink, ill. harmadik személyek jogos érdekeinek őrzésére szolgál és az érdekmérlegelés eredménye szerint az Ön érdekei, alapjogai és alapszabadságai nem előzik meg azokat.

6. Továbbadás harmadik személynek

Az Ön adatait csak a jogszabályi rendelkezések keretében, vagy megfelelő beleegyezés esetén fogjuk harmadik személynek továbbadni. Egyébként nem történik továbbadás harmadik személynek, kivéve ha arra jogszabály kötelez minket (pl. továbbadás külső szervnek, pl. felügyeleti hatóságnak vagy bűnüldöző hatóságnak).

7. Adatok címzettjei / Címzettek kategóriái

Vállalatunkon belül  biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adataihoz, akiknek szerződéses és jogi kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van rájuk. Az UVEX Group vállalatcsoporton belül ez a következő vállalatokat érinti:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Adattovábbításra lehet szükség például akkor, ha egy társult vállalkozás által meghirdetett állásra jelentkezik a központi pályázati portálon keresztül. Belső folyamataink és műszaki támogatásunk elemzése céljából továbbítjuk az adatokat az UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG részére. Ezenkívül a marketingelemzési adatokat továbbítjuk a fent említett vállalatoknak. Ennek során nem zárható ki, hogy ennek keretében személyes adatok továbbítására is sor kerül.

Bizonyos esetekben szolgáltatók támogatják részlegeinket feladataik ellátásában. A szükséges adatvédelmi megállapodást minden szolgáltatóval megkötöttük.

8. Továbbítás harmadik országba / Szándék harmadik országba való továbbításra

Az adatokat csak akkor továbbítjuk harmadik országokba (az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívülre), ha ez a kötelezettségvállalásunk teljesítéséhez szükséges, jogszabályi előírás, vagy ha Ön hozzájárult ehhez.

Személyes adatait továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli szolgáltatóknak és a csoporthoz tartozó vállalatoknak, beleértve azokat is, amelyek az Egyesült Államokban vannak. Az eszközök / szolgáltatók listája az adatkezelés helyével együtt a 16. pontban található: „Használt eszközök”.

Az adatvédelmi jogszabály által előírt megállapodást minden szolgáltatóval megkötöttük.

9. Az adatok tárolásának időtartama

Addig tároljuk adatait, amíg azokra a megfelelő kezelési célhoz szükség van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos megőrzési időtartam feltételezi, hogy az adatokat tovább kell tárolni. Ez különösen a kereskedelmi jogi vagy adójogi megőrzési kötelezettséget jelenti (pl. Kereskedelmi törvénykönyv, adózás rendjéről szóló törvény stb.) Amennyiben ezeken túlmenő megőrzési kötelezettség nem áll fenn, az adatokat a cél elérése után rutinszerűen töröljük.

Ehhez tartozik, hogy az adatokat akkor tárolhatjuk, ha Ön arra engedélyt adott, vagy ha jogkonfliktusra kerül sor és bizonyítékokat használunk fel a jogszabályi elévülési határidők keretében; a szabályszerű elévülési határidő három év.

10. Biztonságos átvitel adatai számára

Annak érdekében, hogy a nálunk tárolt adatokat a lehető legjobban megvédjük az esetleges vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, tönkretételtől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől, megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. A biztonsági szinteket biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan felülvizsgáljuk és hozzáillesztjük az új biztonsági szabványokhoz.

A weboldalról induló és oda érkező adatcsere mindig titkosítással történik. Webmegjelenésünkhöz átviteli protokollként HTTPS-t kínálunk, a mindenkori aktuális titkosítási protokollok felhasználásával.

Ezenkívül fennáll a lehetőség alternatív kommunikációs csatornák (pl. a postai út) használatára.

11. Adatszolgáltatási kötelezettség

Különböző személyes adatok szükségesek a kötelmi jogviszony megalapozásához, végrehajtásához és befejezéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez érvényes weboldalunk és a weboldal által nyújtott különböző funkciók használatára.

Meghatározott esetekben az adatokat jogszabályi rendelkezések alapján kell gyűjteni, ill. rendelkezésre bocsátani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy érdeklődésének megválaszolása vagy az annak alapját képező kötelmi jogviszony végrehajtása ezen adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges.

12. Az adatok kategóriái, forrásai és eredete

A kezelt adatok körét a mindenkori szövegkörnyezet határozza meg: Ez attól függ, hogy Ön pl. online módon rendelést ad le, vagy érdeklődést ír be kapcsolati űrlapunkba, pályázatot küld, vagy reklamációt nyújt be.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy különleges kezelési helyzetekhez információkat biztosítunk adott esetben külön is megfelelő helyen, pl. pályázati dokumentumok feltöltésénél, vagy kapcsolati érdeklődés esetén.

12.1 Weboldalunkra látogatásnál a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 • Az internetszolgáltató neve
 • Információk arról a weboldalról, amelyről meglátogat minket (úgynevezett „hivatkozó”)
 • Használt webböngésző és operációs rendszer
 • Az internetszolgáltató által hozzárendelt IP-cím
 • Kért fájlok, továbbított adatok mennyisége, letöltések / fájlexportálások
 • Információ azokról a webhelyekről, amelyeket a mi weboldalunkon látogat meg, beleértve a dátumot és az időpontot

Ez az adatfeldolgozás műszaki szempontból szükséges ahhoz, hogy weboldalunk tartalmát az eszközén megjeleníthessük. Ezért az IP-címét az adott munkamenet időtartamára is szükségszerűen gyűjteni és tárolni kell. Ugyanez vonatkozik más olyan adatokra is, amelyek kezelése szükséges a weboldalunk megfelelő megjelenítéséhez. Az adatok úgynevezett naplófájlokban történő tárolása a webhely további optimalizálását, a funkcionalitás és alkalmazásaink biztonságának biztosítását és a jogi védelmet is szolgálja (pl. a weboldalunkat érő támadások észlelése és megelőzése).

Ezen adatkezelés és ideiglenes adattárolás jogalapja weboldal-üzemeltetőként jogos érdekünk (az uniós általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

Az adatok tárolási ideje korlátozott, és a törlés akkor történik meg, amikor az adatokat már nem kell megőrizni az adatkezelés céljából. A weboldalunk megfelelő megjelenítése érdekében történő adatgyűjtés esetén ez a munkamenet befejezése után történik. Amikor az adatokat naplófájlokban tárolják, az adatok 31 nap után törlődnek vagy anonimizálásra kerülnek.

12.2 Kapcsolati érdeklődés keretében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

A weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amellyel elektronikus úton léphet kapcsolatba velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot használva ír nekünk, akkor kezeljük a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, és válaszolhassunk a kérdéseire és kéréseire.

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a következő adatokat gyűjtjük:

 • A megkeresés típusa
 • Név, utónév
 • Vállalat és adott esetben a munkavállalók száma
 • Megszólítás
 • E-mail-cím
 • Telefonszám
 • A megkeresés tartalma

Itt érvényesül az adatgazdaságosság és az adatelkerülés elve, mivel csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van az Önnel való kapcsolatfelvételhez (kötelező adatok). Ezek a megkeresés típusa, a megkeresés tartalma, az Ön vezetékneve és utóneve, valamint az e-mail-címe. Ezeket a kötelező adatokat *-gal (csillaggal) jelöljük.

Emellett az IP-címét műszaki okokból és jogi védelem céljából is feldolgozzuk. Minden más adat önkéntes mező, és opcionálisan megadható (pl. a kérdései egyénibb megválaszolásához).

Az adatok biztonságának és titkosságának lehető legjobb védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtunk végre. Megkeresését titkosított formában kapjuk meg.

Ha e-mailben lép velünk kapcsolatba, az e-mailben megadott személyes adatokat kizárólag a kérése feldolgozásának céljából kezeljük. Ha nem használja a felajánlott kapcsolatfelvételi űrlapokat, további adatgyűjtésre nem kerül sor.

12.3 A regisztrálási folyamat keretében a következő adatokat kezeljük:

Weboldalunkon lehetőséget kínálunk a felhasználóknak arra, hogy személyes adataikkal regisztrálják magukat.

Ennek során a következő adatokat gyűjtjük:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és utónév
 • Születési idő
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Ügyfélazonosító
 • Forgalmi adó azonosító
 • Főállású munkatársak száma
 • Kapcsolattartó adatai
 • E-mail cím

A regisztrálás tehát vagy az Önnel (onlineshopunkon keresztül) kötött szerződés teljesítéséhez, vagy szerződéselőkészítő intézkedések végrehajtásához szükséges vagy lehetséges, ha vendéghozzáférés is biztosított.

Ennek során ügyelünk az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvére, mivel csak a regisztráláshoz szükséges adatok vannak kötelezően kitöltendő mezőként csillaggal (*) jelölve. Ezek pl. az e-mail cím, valamint a jelszó a jelszóismétléssel együtt.

Az onlineshopban való rendeléshez a kiszállítás előtt emellett szükségünk van a számlázási címre (megszólítás, vezeték- és utónév, cím). Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor emellett járulékosan meg kell adni a szállítási cím fenti adatait.

A weboldalunkon történt regisztrálással ezen túlmenően a felhasználó IP-címét, a regisztrálás napját és időpontját is tároljuk (műszaki háttéradatok). A „Regisztrálás most“ gomb megnyomásával Ön beleegyezését adja adatainak kezeléséhez.

Kérjük, vegye figyelembe: Az Ön által megadott jelszót kódolva tároljuk. Vállalatunk munkatársai ezt a jelszót nem tudják olvasni. Ezért nem tudnak felvilágosítást adni, ha Ön elfelejtené jelszavát.

Használja ebben az esetben az „Elfelejtette jelszavát?“ funkciót, amellyel egy automatizáltan létrehozott új jelszót küldünk Önnek. Egyetlen munkatárs sem jogosult arra, hogy Öntől jelszavát telefonon vagy írásban megkérdezze. Ezért kérjük, sohasem adja meg jelszavát, ha ilyen kérés érkezne Önhöz.

A regisztrációs folyamat lezárásával adatait a védett ügyfélterület használatára nálunk tároljuk. Amint weboldalunkon e-mail címmel mint felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezik, ezeket az adatokat az Ön által weboldalunkon végrehajtott műveletekhez rendelkezésére bocsátjuk (pl. megrendeléshez onlineshopunkban). A teljesített megrendelések megtalálhatók a korábbi megrendeléseknél. A számlázási vagy szállítási cím változását itt adhatja meg.

Regisztrált személyeknek lehetőségük van a számlázási vagy szállítási cím változásait/helyesbítéseit a korábbi megrendeléseknél önállóan elvégezni. A változásokat/helyesbítéseket ügyfélszolgálatunk is szívesen elvégzi, ha kapcsolatba lép vele. A regisztrálást, ill. ügyfélfiókját magától értetődően megszüntetheti, ill. töröltetheti. Ehhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

12.4 Hírlevél esetében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Weboldalunkon ingyenes hírlevél előfizetése lehetséges.

A hírlevélre jelentkezés keretében a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • Vezeték- és utónév
 • „Bejelentkezés magánszemélyként, üzleti ügyfélként, kereskedőként“
 • E-mail cím
 • Az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-cím
 • Beágyazott webjelző analízis-adatai (hírlevél megnyitásának időpontja, megnyitott linkek)

A hírlevélre jelentkezésnél megadott e-mail címet, valamint az Ön nevét a személyre szabott hírlevél megküldésére használjuk.

Ekkor figyelembe vesszük az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvét, mivel kötelezően kitöltendő mezőként csak az e-mail cím van megjelölve. Műszaki szükségszerűségből, valamint a jogi biztosításhoz a hírlevél megrendelésekor az Ön IP-címét is kezeljük.

A hírlevél e-mailben küldéséhez az úgynevezett Double Opt In eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, Ön csak akkor kap reklámot e-mail útján, ha előzőleg kifejezetten megerősített, hogy aktiváljuk a hírlevél-szolgálatot. Ez úgy történik, hogy küldünk Önnek egy értesítő e-mailt és kérjük, hogy az ebben az e-mailben lévő linkre kattintva igazolja, hogy hírlevelünket erre az e-mail címre szeretné kapni.

Ön az előfizetést magától értetődően bármikor a hírlevélben megadott lemondási lehetőségen keresztül felmondhatja és ezzel visszavonhatja beleegyezését. Emellett fennáll a lehetőség arra, hogy bármikor akár közvetlenül is weboldalunkon keresztül lemondja a hírlevélküldést.

Hírlevelünkbe emellett egy úgynevezett webjelző van beágyazva. Ez egy olyan kis grafika, amely közvetlenül a hírlevélbe van integrálva. A webjelző segítségével lehetséges számunkra a hírlevél hatótávolságának és sikerének statisztikai megállapítása. Ezen értékelés elvégzéséhez a webjelzővel a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • A hírlevél megnyitásának időpontja
 • A hírlevélben kattintott linkek

A hírlevél alkalmazásának célja a hírlevélküldés optimalizálása és a hírlevél tartalmának illesztése a felhasználók érdeklődéséhez.

Amennyiben Ön hozzájárul a hírlevél küldéséhez, akkor beleegyezése a webjelző alkalmazását is átfogja. Amennyiben Ön a hírlevél küldését a lemondás-linken vagy weboldalunkon lemondja, akkor a webjelzővel gyűjtött adatai is törlődnek.

12.5 Az online-blogban a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Weboldalunkon a regisztrált felhasználóknak lehetőséget kínálunk arra, hogy blogbejegyzéseinkhez hozzászólást fűzzenek, valamint már meglévő hozzászólásokra válaszoljanak.

Ennek során a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • Felhasználó hozzászólása
 • Hozzászólás időpontja
 • Választott felhasználónév vagy név
 • E-mail cím
 • Az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-cím

Ebben az összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy hozzászólások blogunkban mindig a felhasználó által választott felhasználónév (álnév) és a bejegyzés időpontjának megadásával jelennek meg.

Az IP-cím tárolása ekkor a uvex group jogi védelmének céljára szolgál, amennyiben egy hozzászólás harmadik személy jogait sérti, vagy a bejegyzés jogellenes tartalmú.

A blog keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik személynek, kivéve, ha az jogszabályi előírások alapján, vagy jogigények érvényesítéséhez, vagy megvédéséhez szükséges a uvex group által.

13. Fizetési rendszerek (EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pont), bonitásvizsgálat (EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Onlineshopunkban utólagos fizetéssel, hitelkártyával, PayPal útján vagy banki beszedéssel (SEPA beszedési megbízás) fizethet. Ehhez a megfelelő, fizetési szempontból lényeges adatok gyűjtésére kerül sor, hogy megrendelését és a fizetés lebonyolítását teljesíthessük. Ezen túlmenően műszaki szükségszerűségből, valamint a jogi biztosításhoz kezeljük IP-címét.

Az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvét figyelembe vesszük úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell nekünk megadnia, amelyekre a fizetés lebonyolításához azzal a szerződés teljesítéséhez szükségünk van, vagy amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez bennünket.

Ezen adatok nélkül a szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, mivel azt nem tudjuk teljesíteni.

Az általunk alkalmazott fizetési rendszer SSL-titkosítást használ az Ön adatai védett átvitelére.

Megjegyzés az utólagos fizetéshez Ha Ön onlineshopunkban az utólagos fizetést választja, bonitásvizsgálatot végzünk. Ehhez a bonitás szempontjából lényeges adatokat a Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung-tól (Általános Hitelvédelmi Közösség), hitelinformációs ügynökségektől vagy hitelbiztosító társaságoktól szerezzük be a bonitás- ill. nemfizetési kockázatok meghatározására.

Megjegyzés a hitelkártyás fizetéshez A hitelkártyás fizetéseknél szokásos módon ellenőrizzük a hitelkártya adatait.

Megjegyzés a PayPal-hoz

A PayPal a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg egy vállalata. Ha az érintett személy onlineshopunkban a rendelési folyamat során fizetési lehetőségként a „PayPal“-t választja, akkor az érintett személy adatait automatizáltan a PayPal-nak továbbítjuk. Ezen fizetési opció választásával az érintett személy beleegyezik a személyes adatoknak a fizetés lebonyolításához szükséges továbbításába. A PayPal részére továbbított személyes adatok általában az utónév, vezetéknév, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám vagy más adatok, amelyek a fizetés lebonyolításához szükségesek. Az adásvételi szerződés lebonyolításához szükségesek olyan személyes adatok is, amelyek a megfelelő megrendeléssel állnak összefüggésben. A PayPal-nál érvényes adatvédelmi részletek itt találhatók: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (a 2018.05.25. utáni joghelyzethez).

 

Megjegyzés a beszedési megbízáshoz: A banki beszedésnél szokásos módon rögzítjük számlaadatait, hogy a megfelelő összeggel számláját megterheljük.

14. Automatizált egyedieset-döntések

Nem használunk tisztán automatizált feldolgozási folyamatokat döntés meghozatalához.

15. Technológiák a weboldalunkon tanúsított felhasználói magatartásának értékelésére (az uniós általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

Webhelyünk számos helyen használ technológiákat az Ön felhasználói viselkedésének értékelésére és a webhely optimalizálására. Erre a célra cookie-kat, harmadik féltől származó felhívásokat és helyi tárhelyet használunk. A cookie-k a számítógépének böngészőjében (helyileg az Ön merevlemezén) tárolt kis méretű szöveges fájlok.

Ezeket a technológiákat csak az Ön hozzájárulásával használjuk (az uniós általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy elemzést készítsünk arról, hogy a felhasználók hogyan használják webhelyeinket. Így a webhely tartalmát a látogatói igényeknek megfelelően tervezhetjük meg. Ezenkívül a cookie-k lehetővé teszik számunkra egy adott hirdetés hatékonyságának mérését és elhelyezését, például a tematikus felhasználói érdeklődéstől függően.

Ha hozzájárult, bármikor visszavonhatja azt a jövőre nézve, ha ITT újra megnyitja a hozzájárulási szalaghirdetést, és ennek megfelelően állítja be.

A Google Tag Manager segítségével szabályozzuk a webhelybe integrált különböző cookie-kat és eszközöket.

Weboldalunkon a 14.1. pontban leírt eszközöket és szolgáltatásokat használjuk. A felhasználás jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet Ön a weboldalunk első meglátogatásakor megjelenő hozzájárulási szalaghirdetés segítségével ad meg. Az alkalmazott eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó részletek a következő bekezdésekben találhatók.

Természetesen bármikor visszavonhatja hozzájárulását a tárolt részvételi cookie törlésével akár manuálisan az internetböngészőben, akár egy megfelelő szoftveren keresztül.
Ezek után töltse be újra a webhelyünket, vagy használja az „Adatvédelmi beállítások módosítása” gombot.

16. Használt eszközök

17. Linkek más szolgáltatókhoz

Weboldalunk - jól felismerhetően - linkeket is tartalmaz más vállalatok internet-megjelenéseihez. Amennyiben vannak linkek más szolgáltatók weboldalaihoz, akkor azok tartalmaira nincs befolyásunk. Ezért ezekért a tartalmakért nem is vállalhatunk garanciát és felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért mindig az oldalak megfelelő szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős.

A linkelt oldalakat a linkelés időpontjában lehetséges és felismerhető jogsértések tekintetében ellenőriztük. Jogellenes tartalmak a linkelés időpontjában nem voltak felismerhetők. A linkelt oldalak permanens tartalmi ellenőrzése azonban jogsértés konkrét kiindulási pontja nélkül ésszerűtlen. Jogsértés ismertté válása esetén az ilyen linkeket haladéktalanul eltávolítjuk.

18. Online ajánlatok gyermekek esetében

A 16 évnél fiatalabb személyek a szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulása nélkül nem továbbíthatnak nekünk személyes adatokat, ill. beleegyezési nyilatkozatot. Arra szeretnénk kérni a szülőket és a szülői felügyeletet gyakorló személyeket, hogy aktívan vegyenek részt gyermekeik online tevékenységében és érdeklődésében.

19. Közösségi hálózatokra mutató hivatkozások

Weboldalunkon hivatkozásokat talál a Meta, a Facebook, a YouTube, a LinkedIn, az X és az Instagram közösségi hálózatokra. A közösségi hálózatok weboldalaira mutató hivatkozásokat az adott vállalat logójáról ismerheti fel. Ezekre a hivatkozásokra kattintva megtekintheti az uvex csoport vállalati jelenlétét az adott közösségimédia-felületen. Egy közösségimédia-felületre mutató hivatkozásra kattintva kapcsolat jön létre a közösségimédia-felület szervereivel. Ez továbbítja a közösségimédia-felület szervereire, hogy meglátogatta weboldalunkat. Ezenkívül további adatokat továbbítanak a közösségimédia-szolgáltatónak. Ilyenek többek között a következők:

 • Annak a weboldalnak a címe, ahol az aktivált hivatkozás található
 • A weboldalhoz való hozzáférés vagy a hivatkozás aktiválásának dátuma és időpontja
 • Információ a használt böngészőről és operációs rendszerről
 • IP-cím

Ha a hivatkozás aktiválásakor már bejelentkezett a megfelelő közösségimédia-szolgáltatásba, akkor a közösségimédia-szolgáltatás szolgáltatója a továbbított adatokból meghatározhatja a felhasználónevét és esetleg a valódi nevét is, és ezeket az információkat hozzárendelheti a közösségimédia-szolgáltatáshoz tartozó személyes felhasználói fiókjához. Kizárhatja a személyes felhasználói fiókjához való hozzárendelés lehetőségét, ha előzetesen kijelentkezik a felhasználói fiókjából.

A közösségimédia-szolgáltatások szerverei az Egyesült Államokban és más, az Európai Unión kívüli országokban találhatók. Az adatokat ezért a közösségimédia-szolgáltató az Európai Unión kívüli országokban is feldolgozhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az országokban a vállalatokra olyan adatvédelmi jogszabály vonatkozik, amely általában nem védi a személyes adatokat olyan mértékben, mint az Európai Unió tagállamaiban.

Felhívjuk figyelmét, hogy nincs befolyásunk a közösségimédia-szolgáltató által végzett adatkezelés terjedelmére, típusára és céljára. Adatainak a weboldalunkba integrált közösségimédia-szolgáltatások általi felhasználásával kapcsolatos további információk az adott közösségimédia-szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában találhatók.

20. Adatvédelmi nyilatkozat / Információ az adatvédelemről a közösségi médiumokban

A uvex group jelen van a „közösségi médiában“, ezek elsősorban a Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest és LinkedIn. Amennyiben ellenőrzést gyakorlunk adatainak kezelése felett, akkor gondoskodunk az érvényes adatvédelmi rendelkezések betartásáról.

A következőkben megadjuk megjelenéseink vonatkozásában a legfontosabb adatvédelmi jogi információkat.

20.1 Az üzemeltetésért felelősek neve és címe

A vállalati fellépésekért az EU Általános adatvédelmi rendelet (EU GDPR) és egyéb adatvédelmi jogi rendelkezések értelmében a uvex group mellett felelős

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Ezeket a platformokat és azok funkcióit azonban Ön saját felelősségre használja. Ez különösen érvényes az interaktív funkciókra (pl. hozzászólás, megosztás, értékelés).

Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek során adatainak kezelése az Európai Unió területén kívül történhet. Mindegyik szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

20.2 Cél és jogalap

Mi magunk tartunk fenn rajongói oldalakat, hogy ezen oldalak látogatóival kommunikáljunk és őket ezen az úton tájékoztassuk ajánlatainkról.

Emellett adatgyűjtést végzünk statisztikai céllal, hogy a tartalmakat tovább tudjuk fejleszteni és optimalizálni, valamint ajánlatunkat attraktívabbá tudjuk tenni. Az ehhez szükséges adatokat (pl. az oldalmegtekintések, oldaltevékenységek teljes száma és a látogatók által biztosított adatok, interakciók) a közösségi hálózatok dolgozzák fel és bocsátják rendelkezésünkre. Ezek előállítására és megjelenítésére nincs befolyásunk.

Emellett az Ön személyes adatait a közösségi médiumok szolgáltatói, de a uvex group is kezeli piackutatási és reklámcélból. Így lehetséges, hogy pl. használati szokásai és az azokból adódó érdeklődés alapján felhasználói profilokat hozzanak létre. Így többek között olyan reklámhirdetések jeleníthetők meg a platformokon belül és kívül, amelyek megfelelnek az Ön érdeklődésének. Ehhez általában sütik tárolására kerül sor az Ön gépén. Ettől függetlenül felhasználói profiljaiban olyan adatok is tárolhatók, amelyek gyűjtésére nem közvetlenül az Ön végberendezésein kerül sor. A tárolás és elemzés eszközfüggetlen is történik, ez különösen, de nem kizárólag igaz, ha Ön tagként van regisztrálva és a megfelelő platformokon be van jelentkezve.

Ezen túlmenően nem gyűjtünk és kezelünk személyes adatot.

A személyes adatoknak a uvex group általi kezelése a felhasználók hatékony tájékoztatására és a felhasználókkal való kommunikációra vonatkozó jogos érdekünk alapján történik az EU GDPR 1. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja szerint.

Amennyiben kérik az Ön beleegyezését az adatkezelésbe, azaz egyetértésének kifejezését pl. egy parancsgomb vagy hasonló eszköz (opt-in) működtetésével, akkor a kezelés jogalapja az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja és a 7. cikk.

20.3 Az Ön jogai / tiltakozási lehetősége

Ha Ön tagja egy közösségi hálózatnak és nem szeretné, hogy a hálózat megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről és azokat összekapcsolja az Ön tárolt adataival a megfelelő hálózatnál, akkor

 • rajongói oldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a megfelelő hálózatnál,
 • törölnie kell az eszközön meglévő sütiket és
 • ki kell lépnie és újra be kell lépnie böngészőjébe.

Az újabb bejelentkezés után azonban Ön a hálózat számára ismét meghatározott felhasználóként felismerhető.

A megfelelő kezelések és tiltakozási lehetőségek (opt-out) részletes megjelenítése érdekében az alábbiakban linkelt adatokra hivatkozunk:

 • Facebook:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=adshttps://www.youronlinechoices.com/

 • Instagram:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-out a https://www.youronlinechoices.com/

 • YouTube:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a https://www.youronlinechoices.com/

 • Xing:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.youronlinechoices.com/

Összességében a következő jogok illetik meg Önt személyes adatainak kezelése vonatkozásában:

Az érintett hozzáférési joga; a helyesbítéshez való jog; a törléshez való jog; az adatkezelés korlátozásához való jog; a tiltakozáshoz való jog; az adathordozhatósághoz való jog; jog személyes adatainak jogtalan kezelése elleni panaszra az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Mivel azonban a uvex group nem rendelkezik teljes mértékű hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, ezért Önnek az érvényesítéshez közvetlenül a közösségi médiumok szolgáltatóihoz ajánlott fordulnia, mert nekik van mindenkori hozzáférésük felhasználóik személyes adataihoz és megfelelő intézkedéseket tudnak hozni és felvilágosítást adni.

Amennyiben mégis segítségre van szüksége, természetesen megkíséreljük az Ön támogatását. Kérjük, forduljon a fent megadott adatvédelmi megbízotthoz. Tudnivalók a szerzői és a művészeti szerzői jogról.

Amennyiben képeket, szöveget, térképeket, videót, zenét szeretne megjelenésünkön nyilvánosságra hozni, úgy tudnia kell, hogy azzal lehetséges módon összes használati jogát engedményezi, aminek végeredményben jogi következményei lehetnek, ha nem Ön saját maga a szerző, ill. jogtulajdonos.