Adatvédelmi nyilatkozat (2017. decemberi változat)

Köszönjük vállalatunk iránti érdeklődését. Az adatvédelem elsődleges fontosságú az UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „uvex csoport”) számára.

Az uvex csoport weboldalai alapvetően személyes adatok megadása nélkül is használhatók. Ha azonban valamely érintett a weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni vállalatunk bizonyos szolgáltatásait, adott esetben szükség lehet a személyes adatok kezelésére. Ha személyes adatok kezelésére van szükség, és az ilyen jellegű adatkezelésnek nincs jogalapja, akkor általában beszerezzük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok, például az érintett nevének, lakcímének, e-mail-címének vagy telefonszámnak kezelése mindig összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az adott országnak az uvex csoportra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseivel. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalatunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és kezelt személyes adatok jellegéről, mértékéről és céljáról. Ezenkívül a jelen adatvédelmi nyilatkozat útján az érintettek tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Az uvex csoport adatkezelőként számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre, hogy biztosítsa a jelen weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az interneten keresztüli adattovábbítás során azonban elvileg lehetnek biztonsági rések, ezért a teljes körű védelem nem biztosítható. Ennélfogva minden érintettnek lehetősége van, hogy más módon, például telefonon adja meg nekünk a személyes adatait.

1. Fogalommeghatározások

Az uvex csoport adatvédelmi nyilatkozata az európai uniós jogalkotónak az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) használt fogalmain alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak jól olvashatónak és könnyen érthetőnek kell lennie mind a nyilvánosság, mind az ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek érdekében először ismertetésre kerülnek a jelen nyilatkozatban használt fogalmak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

a) személyes adat

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b) érintett

Érintettnek az az azonosított vagy azonosítható természetes személy minősül, akinek a személyes adatait az adatkezelő feldolgozza.

c) adatkezelés

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d) az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozásának céljából.

e) profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

f) álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezeti intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

g) adatkezelő

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

h) adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

i) címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

j) harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Az uvex csoporthoz tartozó valamely vállalat esetében a vállalat leányvállalata nem minősül harmadik félnek.

k) hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező egyéb cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az általános adatvédelmi rendelet, az európai uniós tagállamok egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályai és más adatvédelmi előírások értelmében az adatkezelő:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland

Tel.: 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Honlap: www.uvex.de

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A németországi székhelyű uvex csoport vállalatainak kijelölt adatvédelmi tisztviselője:

Otto Roth

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland

Tel.: + 49(0)911-9736-1592
E-mail: O.Roth@uvex.de
Honlap: www.uvex.de

Az érintettek a személyes adatok védelmére vonatkozó bármely kérdésükkel vagy javaslatukkal kapcsolatban bármikor közvetlenül fordulhatnak az adatvédelmi tisztviselőhöz.

4. Cookie-k (sütik)

Az uvex csoport weboldalai cookie-kat (vagy más néven sütiket) használnak. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a webböngészőn keresztül a számítógépes rendszeren elhelyezésre és tárolásra kerülnek.

Számos weboldal és kiszolgáló használ cookie-kat. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. A cookie-azonosító egy olyan karakterláncból áll, amelyen keresztül weboldalak és kiszolgálók rendelhetők a cookie-t tároló böngészőhöz. A cookie segítségével a felkeresett weboldalak és kiszolgálók meg tudják különböztetni az érintett által használt böngészőt olyan böngészőktől, amelyek más cookie-kat tárolnak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével az adott böngésző felismerhető és azonosítható.

Az uvex csoport a cookie-k alkalmazásával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználói részére, ami a cookie-k beállítása nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó részére. A cookie-k – amint már említettük – lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a weboldalunkat már korábban felkereső felhasználókat. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. Egy cookie-kat alkalmazó weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal újra megadnia a bejelentkezési adatait, amikor az adott weboldalra lép, mivel ezt megteszi helyette a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén eltárolt cookie. Egy másik példa az online áruház kosara által alkalmazott cookie. Az online áruház egy cookie segítségével megjegyzi azokat az árucikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosarába helyezett.

Az érintett az általa használt böngésző megfelelő beállításával bármikor letilthatja a cookie-k weboldalunkon keresztül történő telepítését, és ezáltal tartósan elutasíthatja a cookie-k telepítését. Ráadásul a már telepített cookie-k bármikor törölhetők a böngésző vagy más szoftver segítségével. Erre általában az összes népszerű böngésző lehetőséget nyújt. Ha az érintett letiltja a cookie-k telepítését az általa használt webböngészőben, előfordulhat, hogy nem tudja teljes körűen használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.

5. Általános adatok és információk rögzítése

Az uvex csoport weboldalai számos általános adatot és információt rögzítenek minden egyes alkalommal, amikor a weboldalakat az érintett vagy egy automatizált rendszer megnyitja. A kiszolgáló naplófájljai tárolják ezeket az általános adatokat és információkat. Az alábbiak rögzítésére kerülhet sor: a) a használt böngésző típusa és verziószáma, b) a hozzáférést biztosító rendszer által használt operációs rendszer, c) az a weboldal, ahonnan a hozzáférést biztosító rendszer hozzáfér a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozó), d) a hozzáférést biztosító rendszeren keresztül a weboldalunkra irányító alwebhelyek, e) a weboldalhoz való hozzáférés napja és időpontja, f) az internetprotokoll címe (IP-cím), g) a hozzáférést biztosító rendszer internetszolgáltatója és h) az informatikai rendszerünk elleni támadások esetén a rendszer védelmét szolgáló egyéb hasonló adatok és információk.

A fenti általános adatok felhasználása nem teszi lehetővé az uvex csoport számára az érintettek beazonosítását. Ezeket az információkat az alábbi célokból használjuk: a) weboldalunk tartalmának helyes megjelenítése, b) a weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizálása, c) informatikai rendszereink és weboldalunk technológiája folyamatos működésének biztosítása, valamint d) kibertámadás esetén a bűnüldöző szervek számára az büntetőeljáráshoz szükséges információk megadása. Az uvex csoport ezeket az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat egyrészt statisztikai szempontból, másrészt pedig abból a célból elemzi, hogy vállalatunknál az adatvédelem és adatbiztonság szintjét növelni tudja az általunk kezelt személyes adatok lehető legjobb védelme érdekében. A szerver naplófájljainak anonim adatai és az érintett személy által megadott személyes adatok egymástól elkülönítve kerülnek tárolásra.

6. Regisztráció a weboldalunkon

Az érintett regisztrálhat az adatkezelő weboldalán személyes adatai megadásával. A regisztrációhoz használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelő felé. Az adatkezelő kizárólag belső használatra és saját céljaira gyűjti és tárolja az érintett által megadott személyes adatokat. Az adatkezelő átadhatja a személyes adatokat egy vagy több adatfeldolgozó, például egy csomagszállító cég részére, amely a személyes adatokat szintén kizárólag belső használatra használhatja, amely az adatkezelő általi belső használatnak minősül.

Az adatkezelő weboldalán történő regisztrációval az érintett internetszolgáltatója által kiosztott IP-cím, valamint a regisztráció dátuma és időpontja is tárolásra kerül. Ezeknek az adatoknak a tárolása az egyetlen módja a szolgáltatásainkkal való visszaélés megelőzésének, és szükség esetén ezek az adatok lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Az adatok tárolásával így biztosítani lehet az adatkezelőt. Ezek az adatok alapvetően nem továbbíthatók harmadik feleknek, kivéve, ha a továbbítást jogszabály írja elő, vagy büntetőeljárás céljából történik.

Az érintett személyes adatainak önkéntes megadásával történő regisztráció arra szolgál, hogy az adatkezelő a jellegüknél fogva csak a regisztrált felhasználók számára felkínálható tartalmat vagy szolgáltatásokat tudjon nyújtani az érintett számára. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adataikat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatbázisából.

Az adatkezelőnek kérésre bármikor tájékoztatnia kell minden érintettet arról, hogy az érintett mely személyes adatait tárolja. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy utasítására helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben ez nem ütközik jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségbe. Az érintett a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott adatvédelmi tisztviselőhöz és az adatkezelő bármely alkalmazottjához fordulhat, akik e tekintetben az adatkezelő kapcsolattartójának minősülnek.

7. Feliratkozás a hírleveleinkre

Az uvex csoport weboldalain a felhasználók feliratkozhatnak vállalatunk hírlevelére. A feliratkozáshoz használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelő felé a hírlevélre történő feliratkozáskor.

Az uvex csoport hírlevél útján rendszeres időközönként tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalat ajánlatairól. Az érintett alapvetően csak akkor kapja meg vállalatunk hírlevelét, ha a) érvényes e-mail-címet adott meg, és b) feliratkozott a hírlevélre. Jogi okokból double opt-in (kettős megerősítéses) eljárással először egy megerősítést kérő e-mailt küldünk az érintett személy által a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott e-mail-címre. Ezt a megerősítést kérő e-mailt annak ellenőrzésére használjuk, hogy valóban az e-mail-cím tulajdonosa mint érintett engedélyezte-e a hírlevélküldést.

Emellett a hírlevélre való feliratkozás esetén az érintett által a regisztrációkor használt számítógépnek az internetszolgáltató által kiosztott IP-címét, valamint a regisztráció napját és időpontját is tároljuk. A fenti adatok gyűjtése a későbbiekben az érintett e-mail-címével való (esetleges) visszaélés nyomon követéséhez szükséges, és ezáltal az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál.

A hírlevélre való regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag a hírlevelünk küldésére használjuk fel. Ezenkívül a hírlevél feliratkozói e-mailben is kaphatnak értesítést, ha ez a hírlevél-szolgáltatás nyújtásához vagy a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges. Ilyen értesítés küldhető például a hírlevélben kínált ajánlat vagy a műszaki körülmények megváltozásakor. A hírlevél-szolgáltatás részeként gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik felek részére. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelünkről. Az érintett bármikor visszavonhatja a hírlevélküldéssel kapcsolatban a személyes adatai tárolásához adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélben található egy erre szolgáló hivatkozás. A hírlevélről bármikor leiratkozhat közvetlenül az adatkezelő weboldalán is, vagy a döntéséről más módon is tájékoztathatja az adatkezelőt.

8. Hírlevelek nyomon követése

Az uvex csoport által küldött hírlevelek úgynevezett képpontcímkéket tartalmaznak. A képpontcímke a HTML-formátumban küldött e-mailekbe beágyazott kis méretű grafikus elem, amely lehetővé teszi a naplófájlrögzítést és -elemzést. Ezáltal lehetőség van az online marketing kampányok sikerességének vagy sikertelenségének statisztikai elemzésére. Az uvex csoport a beágyazott képpontcímke segítségével meg tudja állapítani, hogy az érintett megnyitotta-e az e-mailt, illetve mikor nyitotta meg, és az e-mailben szereplő hivatkozások közül melyikre kattintott.

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tárolja és elemzi a hírlevelekben lévő képpontcímkéken keresztül gyűjtött személyes adatokat a hírlevélküldés optimalizálása, valamint annak érdekében, hogy a jövőben küldött hírlevelek tartalma még jobban megfeleljen az érintett érdeklődésének. Az érintettnek bármikor joga van visszavonni a double opt-in eljárással adott külön hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonását követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. Az uvex csoport a hírlevélről való leiratkozást automatikusan a hozzájárulás visszavonásának tekinti.

9. Kapcsolatfelvételi lehetőségek a weboldalon keresztül

A jogszabályi előírások miatt az uvex csoport weboldalai tartalmazzák az elérhetőségünkre vonatkozó, a velünk való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen kommunikációt lehetővé tevő adatokat, ideértve az általános elektronikus levelezési címünket (e-mail-címünket) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, akkor az érintett által megadott személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelő részére önkéntesen megadott személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Harmadik felek részére nem továbbítjuk ezeket a személyes adatokat.

10. Hozzászólás lehetősége a weboldalon lévő blogon

Az uvex csoport lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy az adatkezelő weboldalán található blogon az egyes blogbejegyzésekhez hozzászólásokat fűzzenek. A blog egy weboldalon vezetett, általában nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen egy vagy több – bloggernek nevezett – személy úgynevezett blogbejegyzésekben (blogposztokban) cikkeket tehet közzé vagy leírhatja gondolatait. A blogbejegyzésekhez általában harmadik felek is hozzászólhatnak.

Ha valamely érintett hozzászólást ír a weboldalon nyilvánossá tett blogon, az érintett hozzászólása mellett a hozzászólás időpontját és az érintett által választott felhasználónevet (álnevet) is tároljuk és közzétesszük. Ezenkívül az érintett internetszolgáltatója által kiosztott IP-címet is rögzítjük. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik arra az esetre, ha az érintett a hozzászólásában harmadik fél jogait sérti vagy illegális tartalmat tesz közzé. Ezeknek a személyes adatoknak a tárolására tehát az adatkezelő saját érdekében kerül sor, hogy jogsértés esetén mentesülhessen a felelősség alól. Az általunk gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik felek részére, kivéve, ha a továbbítást jogszabály írja elő, vagy az adatkezelő jogi védekezéséhez szükséges.

11. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő kizárólag a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig vagy az európai uniós vagy más jogalkotó által az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályban vagy rendelkezésben előírt ideig kezeli és tárolja az érintett személyes adatait.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy az európai uniós vagy más jogalkotó által előírt tárolási időtartam lejár, a személyes adatok rutinszerűen és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zárolásra vagy törlésre kerülnek.

12. Az érintett jogai

a) megerősítéshez való jog

Az európai uniós jogalkotó minden érintett számára biztosította azt a jogot, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e. Az érintett bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat, ha a megerősítéshez való ezen jogát szeretné érvényesíteni.

b) hozzáférési jog

Az európai uniós jogalkotó a személyes adatok kezelésében érintett minden személy részére biztosította a jogot, hogy az adatkezelőtől bármikor díjmentesen tájékoztatást kapjon az adatkezelő által tárolt személyes adatairól, valamint, hogy másolatot kapjon ezekről az adatokról. Ezenkívül az európai uniós jogalkotó biztosította, hogy az érintett hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint – legalább ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintettet továbbá megilleti a hozzáférési jog, ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az érintett bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat, ha a hozzáférési jogát szeretné érvényesíteni.

c) a helyesbítéshez való jog

Az európai uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat, ha a helyesbítéshez való jogát szeretné érvényesíteni.

d) a törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, és ha az adatkezelésre nincs szükség:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha a fentebb említett indokok valamelyike fennáll, és az érintett szeretné kérni az uvex csoport által tárolt személyes adatok törlését, bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat. Az uvex csoport adatvédelmi tisztviselője vagy más alkalmazottja intézkedik, hogy a törlés iránti kérelem indokolatlan késedelem nélkül teljesüljön.

Ha az uvex csoport nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és vállalatunk mint adatkezelő a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az uvex csoport az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai jellegű intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott személyes adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte ezektől az egyéb adatkezelőktől a szóban forgó személyes adatokra mutató összes hivatkozás vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, amennyiben az adatkezelésre nincs szükség. Az uvex csoport adatvédelmi tisztviselője vagy más alkalmazottja minden egyes esetben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

e) az adatkezelés korlátozásához való jog

Az európai uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fentebb említett feltételek valamelyike fennáll, és az érintett szeretné kérni az uvex csoport által tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat. Az uvex csoport adatvédelmi tisztviselője vagy más alkalmazottja intézkedik az adatkezelés korlátozása érdekében.

f) az adathordozhatósághoz való jog

Az uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jognak a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti gyakorlása során az érintett jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett bármikor az uvex csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy más alkalmazottjához fordulhat az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében.

g) a tiltakozáshoz való jog

Az uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ez vonatkozik az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Ebben az esetben az uvex csoport a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az uvex csoport közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli a személyes adatokat, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett az uvex csoportnál tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az uvex csoport a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli.

Ha az uvex csoport a személyes adatokat a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett közvetlenül az uvex csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy más alkalmazottjához fordulhat a tiltakozáshoz való jog gyakorlása érdekében. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

h) automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az európai uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az uvex csoport köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az érintett bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat, ha az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait szeretné érvényesíteni.

i) a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása

Az európai uniós jogalkotó minden érintett részére biztosította a jogot, hogy személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett bármikor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy az adatkezelő más alkalmazottjához fordulhat, ha a hozzájárulás visszavonásához való jogát szeretné érvényesíteni.

13. Adatvédelem az álláspályázatok és a pályázati eljárások tekintetében

Az adatkezelő a pályázati eljárás lefolytatása céljából gyűjti és kezeli a pályázók személyes adatait. Az adatkezelésre elektronikus úton is sor kerülhet. Ez az eset áll fenn különösen, ha a pályázó elektronikus úton, például e-mailben vagy a weboldalon elérhető webes űrlapon keresztül nyújtja be az adatkezelő részére a pályázati dokumentumokat. Ha az adatkezelő munkaszerződést köt a pályázóval, a megadott adatokat a munkaviszony kezelése céljából a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja. Ha az adatkezelő nem köt munkaszerződést a pályázóval, a pályázati dokumentumok az elutasító döntésről szóló értesítéstől számított két hónapon belül automatikusan törlésre kerülnek, feltéve, hogy a törlés nem sérti az adatkezelő egyéb jogos érdekeit. A pályázó hozzájárulhat a tárolási időszak meghosszabbításához, ebben az esetben az adatkezelő az elutasítás közlését követően legfeljebb hat hónapig tárolhatja a dokumentumokat. E tekintetben egyéb jogos érdeknek minősül például az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény (Ebktv.) szerinti bizonyítási kötelezettség.

14. A Facebook működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Facebook-összetevőket illesztett be a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat kapcsolattartásra szolgáló webes platform, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és lépjenek kapcsolatba egymással. A közösségi hálózat olyan fórum, ahol az online közösség megoszthatja a véleményét és tapasztalatait, vagy megadhatja személyes vagy üzleti adatait. A Facebook hálózatában a közösségi hálózat felhasználói magánprofilokat készíthetnek, fényképeket tölthetnek fel, és az „ismerősnek jelölések” útján hálózatot alakíthatnak ki.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok). Ha az érintett nem az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában él, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) az adatkezelő.

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Facebook-összetevőt (Facebook plug-int), a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Facebook-összetevőn keresztül automatikusan letölti a Facebook-összetevőnek megfelelő Facebook-tartalmat. A Facebook plug-inekről áttekintést kaphat az alábbi weboldalon: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. A műszaki eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt a Facebook tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Facebook ezeket az adatokat a Facebook-összetevőn keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett Facebook-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon található Facebook-gombok egyikére, például a „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett hozzászól egy bejegyzéshez, a Facebook az érintett Facebook-fiókjához kapcsolja és tárolja ezeket a személyes adatokat.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, a Facebook mindig értesítést kap a Facebook-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a Facebook-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását a Facebook részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Facebook-fiókjából.

A https://www.facebook.com/about/privacy oldalon található a Facebook adatkezelési szabályzata, amely tájékoztatást ad a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. A szabályzat azt is ismerteti, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző alkalmazások is rendelkezésre állnak (ilyen például a Webgraph Facebook-blokkolója), amelyek lehetővé teszik a Facebook részére történő adattovábbítás megakadályozását. Az érintett a Facebook részére történő adattovábbítás megakadályozására használhatja ezeket az alkalmazásokat.

Konverziómérés a Facebook-képponttal

Alábbi hozzájárulásával:

„Hozzájárulok a Facebook-képpont alkalmazásához.”

beállítjuk weboldalunkon a

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, Egyesült Államok

(a továbbiakban: „Facebook”)

által alkalmazott képpontot. Miután egy Facebook-hirdetésre kattintva a felhasználó átlép a hirdető weboldalára, a képponttal nyomon követhető a viselkedése. Ez az eljárás, melynek célja a Facebook-hirdetések statisztikai és piackutatási célú hatékonyságának értékelése, segíthet a hirdetések jövőbeli optimalizálásában.

Az adatok gyűjtése anonim módon történik, ezért nem teszi lehetővé számunkra a felhasználók beazonosítását. A Facebook azonban tárolja és kezeli az adatokat, így azok adott felhasználói profilhoz kapcsolhatók, és a Facebook az adatokat a Facebook adatvédelmi szabályzatával (https://www.facebook.com/about/privacy/) összhangban a saját hirdetési céljaira felhasználhatja. A szabályzat lehetővé teszi a Facebook és üzleti partnerei számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Facebookon és azon kívül is. Ebből a célból cookie-t is elhelyezhetnek az Ön számítógépén.

A Facebook-képpont használatához csak a 13 évesnél idősebb felhasználók adhatnak hozzájárulást. Ha Ön 13 évesnél fiatalabb, kérjük, hogy kérje törvényes képviselője engedélyét.

Az alábbi linkre kattintva vonhatja vissza a hozzájárulását: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Kikapcsolása Facebook pixel

15. Getty Images képek működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Getty Images összetevőket illesztett be a weboldalon. A Getty Images egy amerikai képügynökség. A képügynökség képeket és egyéb képanyagokat értékesítő vállalat. A képügynökségek általában fényképeket, illusztrációkat és felvételeket értékesítenek. A képügynökségen keresztül különböző ügyfelek, például weboldalak üzemeltetői, a nyomtatott és a televíziós média szerkesztői, valamint reklámügynökségek engedélyezik az általuk használt képeket.

A Getty Images összetevőket a Getty Images International (1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Írország) működteti.

A Getty Images (adott esetben ingyenesen) engedélyezi stock (előre elkészített) fotók beágyazását. A beágyazás egy harmadik fél weboldalán található külső tartalmak, például szöveg-, videó- vagy képállományok összekapcsolása vagy beillesztése, amelyek ezt követően a saját weboldalon jelennek meg. A beágyazás egy úgynevezett beágyazási kód segítségével történik. A beágyazási kód olyan HTML-kód, amelyet a weboldal üzemeltetője illeszt be a weboldalba. Ha a weboldal üzemeltetője beilleszt egy beágyazási kódot, a másik weboldal külső tartalma alapértelmezés szerint azonnal megjelenik, amint arra a weboldalra lépnek. A harmadik fél tartalmának megjelenítéséhez a külső tartalom közvetlenül a másik weboldalról kerül betöltésre. A http://www.gettyimages.com/resources/embed oldalon a Getty Images további tájékoztatást ad a tartalmak beágyazásával kapcsolatban.

A Getty Images képek megjelenítését lehetővé tevő beágyazási kód műszaki megvalósításakor a Getty Images részére továbbításra kerül az ahhoz az internetkapcsolathoz tartozó IP-cím, amelyen keresztül az érintett hozzáfér a weboldalunkhoz. A Getty Images nyilvántartja továbbá a weboldalunkat, a böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a hozzáférés idejét és időtartamát. Ezenkívül a Getty Images gyűjthet navigációs információkat, amelyek arra vonatkoznak, hogy az érintett melyik aloldalunkra lépett és milyen hivatkozásokra kattintott, valamint az érintett a weboldalunk látogatása során milyen egyéb tevékenységet végzett. A Getty Images tárolhatja és elemezheti ezeket az adatokat.

További tájékoztatás, valamint a Getty Images hatályos adatvédelmi szabályzata a https://www.gettyimages.co.hu/Page/PrivacyPolicy oldalon érhető el.

16. A Google AdSense működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Google AdSense összetevőt illesztett be a weboldalon. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amellyel hirdetések helyezhetők el harmadik felek weboldalain. A Google AdSense egy algoritmuson alapul, amely a harmadik fél weboldalán való megjelenítés céljából kiválasztja a harmadik fél weboldalán található tartalomnak megfelelő hirdetéseket. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználó érdeklődésen alapuló célzott kiválasztását, amelyet egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósítanak meg.

A Google AdSense összetevőt az Alphabet Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok) működteti.

A Google AdSense összetevő célja a hirdetések beillesztése a weboldalunkon. A Google AdSense cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k fogalmát a fentiekben már ismertettük. A cookie-k telepítése lehetővé teszi az Alphabet Inc. számára, hogy elemezze weboldalunk használatát. Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Google AdSense összetevőt, a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Google AdSense összetevőn keresztül automatikusan adatokat továbbít az Alphabet Inc. részére online reklámozás és a jutalékok elszámolása céljából. A műszaki eljárás során az Alphabet Inc. tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amelyet az Alphabet Inc. többek között a látogatók hozzáférési helyének és a kattintásoknak a nyomon követése, ennek eredményeképpen pedig a jutalékok elszámolásának lehetővé tétele érdekében használ.

Amint azt fentebb már ismertettük, az érintett a böngésző megfelelő beállításával bármikor letilthatja a cookie-k weboldalunkon keresztül történő telepítését, és ezáltal tartósan elutasíthatja a cookie-k telepítését. Az alkalmazott böngésző fenti beállításával az is megakadályozható, hogy az Alphabet Inc. cookie-t telepítsen az érintett informatikai rendszerére. Ráadásul az Alphabet Inc. által korábban telepített cookie bármikor törölhető a böngésző vagy más szoftver segítségével.

A Google AdSense úgynevezett képpontcímkéket is alkalmaz. A képpontcímke egy weboldalakba beágyazott kis méretű grafikai elem, amely lehetővé teszi a naplófájlrögzítést és -elemzést, hogy statisztikai elemzést lehessen végezni. Az Alphabet Inc. a beágyazott képpontcímke segítségével meg tudja állapítani, hogy az érintett megnyitotta-e a weboldalt, illetve mikor nyitotta meg, és milyen hivatkozásokra kattintott. A képpontcímkék segítségével többek között elemezhető a weboldal látogatottsága is.

A Google AdSense a megjelenített hirdetések rögzítéséhez és az elszámoláshoz szükséges személyes adatokat – beleértve az IP-címet is – továbbítja az Amerikai Egyesült Államokba, az Alphabet Inc. részére. Az Alphabet Inc. az Amerikai Egyesült Államokban kezeli és tárolja ezeket a személyes adatokat. Az Alphabet Inc. harmadik felek részére továbbíthatja a műszaki eljárás során gyűjtött személyes adatokat.

A Google AdSense-ről további információt talál a https://www.google.com/intl/en/adsense/start/ oldalon.

17. Az (anonimizálási funkciót tartalmazó) Google Analytics működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő (anonimizálási funkciót tartalmazó) Google Analytics összetevőt illesztett be a weboldalon. A Google Analytics egy weboldalelemzési szolgáltatás. A weboldalelemzés a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése. A weboldalelemzési szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az érintett melyik weboldalról (úgynevezett hivatkozó oldalról) kattintott át a weboldalra, az adott weboldal melyik aloldalaira lépett, milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy-egy aloldalt. A weboldalelemzést elsősorban az internetes hirdetések optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevőt a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok) működteti.

Az adatkezelő a Google Analytics-en keresztüli weboldalelemzéshez a „_gat._anonymizeIp” bővítményt alkalmazza. Ennek a bővítménynek a segítségével a Google Analytics az érintett által az internetkapcsolathoz használt eszközhöz kiosztott IP-címet lerövidíti, és az névtelenül kerül tárolásra, amikor a weboldalainkhoz való hozzáférés az Európai Unió egyik tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államából történik.

A Google Analytics összetevő a weboldalunk látogatottságának elemzésére szolgál. A Google a megszerzett adatok és információk segítségével többek között elemzi a weboldalunk használatát, hogy online jelentéseket készítsen a számunkra, amelyek tájékoztatnak a weboldalainkon végzett tevékenységekről, és hogy a weboldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k fogalmát a fentiekben már ismertettük. A cookie telepítésével a Google elemzi a weboldalunk használatát. Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Google Analytics összetevőt, a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Google Analytics összetevőn keresztül automatikusan adatokat továbbít a Google részére online elemzés céljából. A műszaki eljárás során a Google tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amelyet a Google többek között a látogatók hozzáférési helyének és a kattintásoknak a nyomon követése, ennek eredményeképpen pedig a jutalékok elszámolásának lehetővé tétele érdekében használ.

A cookie segítségével személyes adatokat, például a hozzáférés időpontját, azt a helyet, ahonnan a hozzáférés történt, valamint az érintett általi látogatások gyakoriságát tárolják. Weboldalunk minden egyes felkeresésekor a személyes adatok, beleértve az érintett által használt eszközhöz kiosztott IP-címet is, továbbításra kerülnek a Google részére az Amerikai Egyesült Államokba. A Google az Amerikai Egyesült Államokban kezeli és tárolja ezeket a személyes adatokat. A Google harmadik felek részére továbbíthatja a műszaki eljárás során gyűjtött személyes adatokat.

Amint azt fentebb már ismertettük, az érintett a böngésző megfelelő beállításával bármikor letilthatja a cookie-k weboldalunkon keresztül történő telepítését, és ezáltal tartósan elutasíthatja a cookie-k telepítését. Az alkalmazott böngésző fenti beállításával az is megakadályozható, hogy a Google cookie-t telepítsen az érintett informatikai rendszerére. Ráadásul a Google Analytics által korábban telepített cookie bármikor törölhető a böngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezenkívül az érintett elutasíthatja és megakadályozhatja a Google Analytics által a weboldal használatával kapcsolatos adatok rögzítését, valamint ezeknek az adatoknak a Google általi kezelését. Az érintettnek ehhez egy böngészőbővítményt kell letölteni és telepíteni a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címről. Ez a böngészőbővítmény a JavaScripten keresztül közli a Google Analytics-szel, hogy a weboldalak látogatásával kapcsolatos adatok nem továbbíthatók a Google Analytics részére. A böngészőbővítmény telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek a Google Analytics letiltásához újra kell telepítenie a böngészőbővítményt. Ha az érintett vagy hatáskörében eljárva más személy a böngészőbővítményt eltávolítja vagy letiltja, a böngészőbővítmény a későbbiekben újratelepíthető vagy újraaktiválható.

További tájékoztatás, valamint a Google hatályos adatvédelmi szabályzata a https://policies.google.com/privacy?hl=hu és a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalon érhető el. A Google Analytics-ről további információt talál a https://www.google.com/intl/en/adsense/start/ oldalon.

18. A Google Remarketing működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Google Remarketing szolgáltatást illesztett be a weboldalon. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amelynek segítségével a vállalkozások megjeleníthetik hirdetéseiket azoknak az internetfelhasználóknak, akik korábban már felkeresték az adott vállalkozás weboldalát. A Google Remarketing beillesztésével a vállalat felhasználói preferenciákon alapuló hirdetést hozhat létre és az internetfelhasználó érdeklődésének megfelelő reklámokat jeleníthet meg.

A Google Remarketing üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok).

A Google Remarketing célja, hogy a felhasználók érdeklődésén alapuló reklámokat jelenítsen meg. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy az internetfelhasználók egyedi igényeihez és érdeklődéséhez igazított hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési hálózatában vagy más weboldalakon.

A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k fogalmát a fentiekben már ismertettük. A cookie telepítésével a Google felismeri weboldalunk látogatóját, ha később olyan weboldalakra lép, amelyek szintén tagjai a Google hirdetési hálózatának. Ha olyan weboldalra lép, amelyen a Google Remarketing szolgáltatást beépítették, a weboldal minden egyes felkeresésekor a Google automatikusan azonosítja az érintett böngészőjét. A műszaki eljárás során a Google tudomást szerez személyes adatokról, például a felhasználó IP-címéről vagy böngészési szokásairól, amelyeket többek között a felhasználók érdeklődésén alapuló reklámok megjelenítése céljából felhasznál.

A cookie segítségével a Google személyes adatokat, például az érintett által felkeresett weboldalakat tárol. A weboldalunk minden egyes elérésekor tehát személyes adatok, beleértve az érintett által az internetkapcsolathoz használt eszközhöz kiosztott IP-címet is, kerülnek továbbításra a Google részére az Amerikai Egyesült Államokba. A Google az Amerikai Egyesült Államokban kezeli és tárolja ezeket a személyes adatokat. A Google harmadik felek részére továbbíthatja a műszaki eljárás során gyűjtött személyes adatokat.

Amint azt fentebb már ismertettük, az érintett a böngésző megfelelő beállításával bármikor letilthatja a cookie-k weboldalunkon keresztül történő telepítését, és ezáltal tartósan elutasíthatja a cookie-k telepítését. Az alkalmazott böngésző fenti beállításával az is megakadályozható, hogy a Google cookie-t telepítsen az érintett informatikai rendszerére. Ráadásul a Google Analytics által korábban telepített cookie bármikor törölhető a böngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezenkívül az érintett tiltakozhat az érdeklődésen alapuló reklámok Google általi megjelenítése ellen. Az érintettnek ehhez az általa használt böngészőből meg kell nyitnia a https://adssettings.google.hu/ oldalt, és a megjelenő weboldalon el kell végeznie a kívánt beállításokat.

További tájékoztatás, valamint a Google hatályos adatvédelmi szabályzata a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el.

19. A Google+ működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Google+ gombot illesztett be a weboldalon. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat kapcsolattartásra szolgáló webes platform, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és lépjenek kapcsolatba egymással. A közösségi hálózat olyan fórum, ahol az online közösség megoszthatja a véleményét és tapasztalatait, vagy megadhatja személyes vagy üzleti adatait. A Google+ hálózatában a közösségi hálózat felhasználói magánprofilokat készíthetnek, fényképeket tölthetnek fel, és az „ismerősnek jelölések” útján hálózatot alakíthatnak ki.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok).

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Google+ gombot, a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Google+ gombon keresztül automatikusan letölti a Google+ gombnak megfelelő Google-tartalmat. A műszaki eljárás során a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Google+ szolgáltatásról további információk a https://developers.google.com/+/ oldalon találhatók.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Google+ fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Google ezeket az adatokat a Google+ gombon keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett Google+ fiókjával.

Ha az érintett rákattint a weboldalunkon található Google+ gombok egyikére és Google+1 ajánlást ad, a Google az érintett Google-fiókjához kapcsolja és tárolja ezeket a személyes adatokat. A Google az érintett által adott Google+1 ajánlást tárolja, és az érintett által ezzel kapcsolatban elfogadott feltételekkel összhangban nyilvánosan hozzáférhetővé teszi azt. Az érintett által ezen a weboldalon adott Google+1 ajánlást ezt követően más személyes adatokkal együtt, például az érintett által használt Google+-fiókok nevével és az ott elhelyezett fényképével együtt tárolják és kezelik más Google-szolgáltatásokban, például a Google-kereső találataiban, az érintett Google-fiókjában vagy egyéb helyeken, például weboldalakon vagy hirdetésekkel kapcsolatban. Emellett a Google a weboldal felkeresését össze tudja kapcsolni a Google-nál tárolt egyéb személyes adatokkal. A Google a különböző szolgáltatásainak fejlesztése vagy optimalizálása céljából rögzíti ezeket a személyes adatokat.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a Google+ fiókjába, a Google mindig kap értesítést a Google+ gombon keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a Google+ gombra vagy sem.

Ha az érintett nem szeretné a személyes adatai továbbítását a Google részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Google+-fiókjából.

További tájékoztatás, valamint a Google hatályos adatvédelmi szabályzata a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el. A Google-nak a Google+1 gombbal kapcsolatos további információit a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy oldalon érheti el.

20. A Google AdWords működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Google AdWords összetevőt illesztett be a weboldalon. A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amelynek segítségével a hirdetők hirdetéseket helyezhetnek el mind a Google-kereső találatai között, mind a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előzetesen megadjon meghatározott kulcsszavakat, amelynek következtében csak akkor jelenik meg a hirdetés a Google keresési találatai között, ha a felhasználó a kulcsszavakhoz kapcsolódó keresést indít a keresőmotorral. A Google hirdetési hálózatában egy automatizált algoritmus segítségével és az előre meghatározott kulcsszavak figyelembevételével a hirdetés tárgyával összefüggő weboldalakon jelenítik meg a hirdetéseket.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok).

A Google AdWords célja a weboldalunk reklámozása oly módon, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenít meg harmadik felek weboldalain és a Google-kereső találatai között, valamint harmadik felek hirdetését jeleníti meg a weboldalunkon.

Ha az érintett egy Google-hirdetésen keresztül érte el a weboldalunkat, a Google egy úgynevezett konverziókövető cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k fogalmát a fentiekben már ismertettük. A konverziókövető cookie érvényessége 30 nap, és az érintett azonosítására nem alkalmas. A konverziókövető cookie-val a cookie érvényességi ideje alatt nyomon követhető, hogy az érintett felkeresett-e a weboldalunkon bizonyos aloldalakat, például egy online áruházi rendszer kosarát. A konverziókövető cookie-val az adatkezelő és a Google is tudomást szerez arról, hogy a weboldalt egy AdWords-hirdetésen keresztül elérő érintett forgalmat generált-e, tehát befejezte vagy félbehagyta a vásárlást.

A Google a konverziókövető cookie használatával gyűjtött adatokból statisztikákat készít a weboldalunk látogatottságáról. A látogatottsági statisztikákból ezután meghatározzuk a weboldalunkat az AdWords-hirdetéseken keresztül elérő felhasználók számát annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani az egyes AdWords-hirdetések sikerét vagy sikertelenségét, és a jövőben optimalizálni tudjuk AdWords-hirdetéseinket. Sem vállalatunk, sem más Google AdWords hirdető nem kap a Google-tól az érintett azonosítására alkalmas adatot.

A konverziókövető cookie segítségével személyes adatokat, például az érintett által felkeresett weboldalakat tárolnak. A weboldalunk minden egyes elérésekor tehát személyes adatok, beleértve az érintett által az internetkapcsolathoz használt eszközhöz kiosztott IP-címet is, kerülnek továbbításra a Google részére az Amerikai Egyesült Államokba. A Google az Amerikai Egyesült Államokban kezeli és tárolja ezeket a személyes adatokat. A Google harmadik felek részére továbbíthatja a műszaki eljárás során gyűjtött személyes adatokat.

Amint azt fentebb már ismertettük, az érintett a böngésző megfelelő beállításával bármikor letilthatja a cookie-k weboldalunkon keresztül történő telepítését, és ezáltal tartósan elutasíthatja a cookie-k telepítését. Az alkalmazott böngésző fenti beállításával az is megakadályozható, hogy a Google konverziókövető cookie-t telepítsen az érintett informatikai rendszerére. Ráadásul a Google AdWords által korábban telepített cookie bármikor törölhető a böngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezenkívül az érintett tiltakozhat az érdeklődésen alapuló reklámok Google általi megjelenítése ellen. Az érintettnek ehhez az általa használt böngészőből meg kell nyitnia a https://adssettings.google.hu/ oldalt, és a megjelenő weboldalon el kell végeznie a kívánt beállításokat.

További tájékoztatás, valamint a Google hatályos adatvédelmi szabályzata a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhető el.

21. Google Tag Manager

Ez a weboldal Google Tag Managert használ. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével a weboldalcímkék egy felületen kezelhetők. A Google Tag Manager kizárólag a címkék alkalmazására szolgál. Ez a következőket jelenti: Nem alkalmazunk cookie-kat és nem gyűjtünk személyes adatokat. A Google Tag Manager aktiválja azonban azokat a címkéket, amelyek szükség esetén adatokat gyűjtenek. A Google Tag Managernek viszont nincs hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Ha domain- vagy cookie-szinten deaktiválás történik, a nyomkövető címkék esetében továbbra is működésben marad, amennyiben ezek a Google Tag Managerrel kerültek alkalmazásra.

22. Az Instagram működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Instagram-összetevőket illesztett be a weboldalon. Az Instagram-szolgáltatás egy olyan audiovizuális platformnak minősül, amelynek segítségével a felhasználók fényképeket és videókat oszthatnak meg, valamint ezeket az adatokat közzétehetik más közösségi hálózatokon.

Az Instagram üzemeltetője az Instagram LLC (1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok).

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Instagram-összetevőt (Instagram-gombot), a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője az Instagram-összetevőn keresztül automatikusan letölti az összetevőnek megfelelő Instagram-tartalmat. A műszaki eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt az Instagram tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. Az Instagram ezeket az adatokat az Instagram-összetevőn keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett Instagram-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba beépített Instagram-gombok egyikére, akkor az Instagram az így továbbított adatokat és információkat az érintett Instagram-fiókjához kapcsolja, és tárolja, illetve kezeli azokat.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, az Instagram mindig értesítést kap az Instagram-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e az Instagram-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását az Instagram részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik az Instagram-fiókjából.

További tájékoztatás, valamint az Instagram hatályos adatvédelmi szabályzata a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ oldalon érhető el.

23. A LinkedIn működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő LinkedIn-összetevőket illesztett be a weboldalon. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amelynek segítségével a felhasználók a meglévő üzleti partnereikhez kapcsolódhatnak és új üzleti kapcsolatokat hozhatnak létre. Több mint 400 millió regisztrált felhasználó használja a LinkedIn-t több mint 200 országban. Ezzel a LinkedIn jelenleg a legnagyobb üzleti kapcsolatépítő platform és az egyik leglátogatottabb weboldal a világon.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok). Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi kérdésekben a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) illetékes.

A LinkedIn-összetevőt (LinkedIn plug-int) beillesztő weboldalunk minden egyes felkeresésekor az érintett által használt böngésző letölti az összetevőnek megfelelő LinkedIn-tartalmat. A LinkedIn plug-inekről további tájékoztatás a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon érhető el. A műszaki eljárás során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A LinkedIn ezeket az adatokat a LinkedIn-összetevőn keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett LinkedIn-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba beépített LinkedIn-gombok egyikére, akkor a LinkedIn ezt az információt az érintett LinkedIn-fiókjához kapcsolja, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn mindig értesítést kap a LinkedIn-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a LinkedIn-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását a LinkedIn részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a LinkedIn-fiókjából.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon lehetőséget nyújt az e-mailek, SMS-üzenetek és célzott hirdetések letiltására, valamint a hirdetési beállítások kezelésére. A LinkedIn partnerei továbbá a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame, amelyek cookie-kat telepíthetnek. A https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon letilthatók ezeket a cookie-k. A LinkedIn hatályos adatvédelmi szabályzata a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon érhető el. A LinkedIn cookie-szabályzata a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon található.

24. A Pinterest működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Pinterest-komponenseket illesztett be a weboldalon. A Pinterest egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat kapcsolattartásra szolgáló webes platform, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a virtuális térben kommunikáljanak és lépjenek kapcsolatba egymással. A közösségi hálózat olyan fórum, ahol az online közösség megoszthatja a véleményét és tapasztalatait, vagy megadhatja személyes vagy üzleti adatait. A Pinterest segítségével a közösségi hálózat felhasználói többek között képgyűjteményeket és önálló képeket, valamint leírásokat tehetnek közzé („pinnelnek”) egy virtuális táblán (pinboard), amelyeket viszont más felhasználók is megoszthatnak („repinnelnek), vagy hozzászólhatnak azokhoz.

A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok).

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Pinterest-összetevőt (Pinterest plug-int), a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Pinterest-összetevőn keresztül automatikusan letölti a Pinterest-összetevőnek megfelelő Pinterest-tartalmat. A Pinterestről további információk a https://pinterest.com/ oldalon találhatók. A műszaki eljárás során a Pinterest tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Pinterest-fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt a Pinterest tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Pinterest ezeket az adatokat a Pinterest-összetevőn keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett Pinterest-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba beépített Pinterest-gombok egyikére, a Pinterest ezt az információt az érintett Pinterest-fiókjához kapcsolja, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a Pinterest-fiókjába, a Pinterest mindig értesítést kap a Pinterest-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a Pinterest-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását a Pinterest részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Pinterest-fiókjából.

A https://about.pinterest.com/privacy-policy oldalon található a Pinterest adatvédelmi szabályzata, amely tájékoztatást ad a személyes adatok Pinterest általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról.

25. A Shariff működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Shariff-összetevőt illesztett be a weboldalon. A Shariff-összetevő az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő gombokat biztosít a közösségi médiumok eléréséhez. A Shariffot a német c't számítástechnikai magazin fejlesztette ki, és a GitHub, Inc. tette közzé.

Az összetevő fejlesztője a GitHub, Inc. (88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok).

A közösségi hálózatok által kifejlesztett gombok általában már akkor továbbítják a személyes adatokat az adott közösségi hálózatnak, amikor a felhasználó egy olyan weboldalra lép, amelybe a közösségi oldal gombját beillesztették. A Shariff-összetevő használatával a személyes adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálózatoknak, ha a weboldal látogatója rá is kattint a közösségi oldal gombjára. A Shariff-összetevőről további információ a c't számítástechnikai magazin alábbi oldalán található: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. A Shariff-összetevő használatával védjük a weboldalunk látogatóinak személyes adatait, ugyanakkor lehetővé teszi számunkra, hogy beillesszük a közösségi hálózatok gombjait a weboldalon.

További tájékoztatás, valamint a GitHub hatályos adatvédelmi szabályzata a https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/ oldalon érhető el.

26. A Twitter működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Twitter-összetevőket illesztett be a weboldalon. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan elérhető mikroblog-szolgáltatás, ahol a felhasználók legfeljebb 140 karakterből álló, úgynevezett tweeteket, vagyis rövid üzeneteket tehetnek közzé. Ezeket a rövid üzeneteket bárki megtekintheti, beleértve azokat is, akik nem jelentkeztek be a Twitterre. A tweetek az adott felhasználó úgynevezett követőit is megjelenítik. A követők a Twitter azon felhasználói, akik követik az adott felhasználó tweetjeit. A Twitter segítségével továbbá hashtagekkel, linkekkel vagy retweetekkel elérhető a szélesebb nyilvánosság is.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok).

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Twitter-összetevőt (Twitter-gombot), a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Twitter-összetevőn keresztül automatikusan letölti az összetevőnek megfelelő Twitter-tartalmat. A Twitter-gombokról további információ található a https://about.twitter.com/de/resources/buttons oldalon. A műszaki eljárás során a Twitter tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Twitter-összetevő beillesztésének célja a weboldal digitális világban való népszerűsítése és a látogatóink számának növelése azáltal, hogy a felhasználóink megoszthatják a weboldal tartalmát.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Twitter-fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt a Twitter tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Twitter ezeket az adatokat a Twitter-összetevőn keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett Twitter-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba beépített Twitter-gombok egyikére, akkor a Twitter az így továbbított adatokat és információkat az érintett Twitter-fiókjához kapcsolja, és tárolja, illetve kezeli azokat.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a Twitter-fiókjába, a Twitter mindig értesítést kap a Twitter-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a Twitter-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását a Twitter részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Twitter-fiókjából.

A Twitter hatályos adatvédelmi szabályzata a https://twitter.com/privacy?lang=en oldalon érhető el.

27. A Xing működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő Xing-összetevőket illesztett be a weboldalon. A Xing egy internetalapú közösségi hálózat, amelynek segítségével a felhasználók a meglévő üzleti partnereikhez kapcsolódhatnak és új üzleti kapcsolatokat hozhatnak létre. Az egyéni felhasználók személyes profilt hozhatnak létre a Xingen. A vállalatok például vállalati profilokat hozhatnak létre vagy közzétehetik állásajánlataikat a Xingen.

A Xing a XING AG (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország) szolgáltatása.

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy Xing-összetevőt (Xing plug-int), a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a Xing-összetevőn keresztül automatikusan letölti az összetevőnek megfelelő Xing-tartalmat. A Xing plug-inekről további tájékoztatás a https://dev.xing.com/plugins oldalon érhető el. A műszaki eljárás során a Xing tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Xing-fiókjába, a weboldalunknak az érintett általi minden egyes elérésekor és a weboldalunkon való tartózkodás teljes időtartama alatt a Xing tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A Xing ezeket az adatokat a Xing-összetevőn keresztül gyűjti, és összekapcsolja az érintett Xing-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon található Xing-gombok egyikére, például a „Share” (megosztás) gombra, a Xing ezt az információt az érintett Xing-fiókjához kapcsolja, és tárolja ezt a személyes adatot.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a Xing-fiókjába, a Xing mindig értesítést kap a Xing-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a Xing-összetevőre vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását a Xing részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy a weboldalunk felkeresése előtt kijelentkezik a Xing-fiókjából.

A Xing https://www.xing.com/privacy oldalon található adatvédelmi szabályozása tájékoztatást a személyes adatok Xing általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. A Xing megosztás gombjával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection oldalon találhatók.

28. A YouTube működésére és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő YouTube-összetevőket illesztett be a weboldalon. A YouTube egy internetes videoportál, amelyre a videókat közzétevők díjmentesen videókat tölthetnek fel, a többi felhasználó pedig azokat szintén díjmentesen megtekintheti, értékelheti és hozzászólhat azokhoz. A YouTube-on bármilyen típusú videó közzétehető, így teljes filmek és televízió-műsorok, zenei videók, filmelőzetesek, valamint a felhasználók által az internetes portálon keresztül készített videók is megtekinthetők.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok). A YouTube, LLC a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok) leányvállalata.

Ha az adatkezelő az általa működtetett weboldalba beilleszt egy YouTube-összetevőt (YouTube-videót), a weboldal valamely aloldalának minden egyes felkeresésekor az érintett informatikai rendszerének böngészője a YouTube-összetevőn keresztül automatikusan letölti az összetevőnek megfelelő YouTube-tartalmat. A YouTube-ról további tájékoztatás található a https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/ oldalon. A műszaki eljárás során a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép.

Ha valamely aloldal YouTube-videót tartalmaz, és az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, az aloldal érintett általi elérésekor a YouTube tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalára lép. A YouTube és a Google ezeket az adatokat gyűjti, és összekapcsolja az érintett YouTube-fiókjával.

Ha az érintett a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, a YouTube és a Google mindig értesítést kap a YouTube-összetevőn keresztül arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat. Ennek az információnak az átadására mindenképpen sor kerül, függetlenül attól, hogy az érintett rákattint-e a YouTube-videóra vagy sem. Ha az érintett nem szeretné ezeknek az adatoknak a továbbítását a YouTube és a Google részére, akkor úgy akadályozhatja meg az adattovábbítást, hogy mielőtt a weboldalunkra lép, kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon található a YouTube adatvédelmi szabályzata, amely tájékoztatást ad a személyes adatoknak a YouTube és a Google általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról.

29. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési rendszer használatáról

Az adatkezelő PayPal-összetevőket illesztett be a weboldalon. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetések feldolgozása az úgynevezett PayPal-számlákon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat jelentenek. A PayPal-on keresztül PayPal-számla nélkül, bankkártya használatával is elvégezhető a fizetés. A PayPal-számla egy e-mail-cím használatával működik, ezért hagyományos számlaszámmal nem rendelkezik. A PayPal lehetővé tesz online fizetéseket harmadik fél számára, illetve fizetések fogadását is. A PayPal továbbá kezesi és vásárlóvédelmi szolgáltatásokat is nyújt.

A PayPal szolgáltatás európai működtetője a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az érintett a PayPal fizetési lehetőséget választja ki az online áruházunkból történő megrendelés során, akkor az érintett adatai automatikusan továbbításra kerülnek a PayPal részére. A fizetési lehetőség kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításához.

Általában a következő személyes adatok továbbítására kerülhet sor a PayPal részére: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail-cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adat. Az adásvételi szerződés kezeléséhez szintén szükségesek a megrendeléssel összefüggő személyes adatok.

Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalások megelőzésére irányul. Az adatkezelő a személyes adatokat különösen akkor továbbítja a PayPal részére, ha az adattovábbításhoz jogos érdeke fűződik. A PayPal vállalatspecifikus információk nyújtására szakosodott vállalkozásoknak továbbíthatja az adatkezelő által a PayPal részére átadott személyes adatokat. Az adattovábbítás célja a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzése.

A PayPal szükség esetén a személyes adatokat leányvállalatok és szolgáltatók vagy alvállalkozók részére továbbítja, ha az a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy ha e szervezetek az adatokat a PayPal megbízásából kezelik.

Az érintett bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez a PayPal részére adott hozzájárulását. A visszavonás joga nem terjed ki azokra a személyes adatokra, amelyeket a (szerződéses) kifizetés feldolgozásával kapcsolatban kell kezelni, felhasználni vagy továbbítani.

A PayPal hatályos adatvédelmi szabályzata a https://www.etracker.com/en/data-privacy/ oldalon érhető el.

30. Az adatkezelés jogalapja

A vállalatunk által végzett adatkezelési műveletek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amely alapján az érintett hozzájárulását beszerezzük a személyes adatok egy konkrét célból történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja jelenti, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, mint például az áruk értékesítéséhez, szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelési műveletek esetén. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérésekre történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapul, ha az adatkezelés a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség, például adókötelezettség teljesítéséhez szükséges. Kivételesen előfordulhat, hogy az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ez az eset például akkor állhat fenn, ha az üzemünk egyik látogatója megsérülne, és orvos, kórház vagy más harmadik fél részére át kell adni a sérült nevét, életkorát, egészségbiztosítási vagy más létfontosságú adatait. Ebben az esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontján alapul. Végül az adatkezelés alapulhat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján is. Ez a jogalapja azoknak az adatkezelési műveleteknek, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ha az adatkezelés a vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Az ilyen adatkezelési művelet elvégzésre különösen azért vagyunk jogosultak, mert azt az európai uniós jogalkotó kifejezetten lehetővé tette. Az uniós jogalkotó szerint ilyen jogos érdekről lehet szó, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdésének második mondata).

31. Az adatkezelő vagy harmadik fél által végzett adatkezeléshez fűződő jogos érdekek

Ha az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szolgál, jogos érdekünket az képezi, hogy üzleti tevékenységünket munkatársaink és tulajdonosaink javára végezzük.

32. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok a jogszabályban meghatározott adatmegőrzési ideig tárolhatók. Az időtartam lejártát követően az érintett adatokat rendszeresen törlik, ha már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez.

33. Személyes adatok megadását előíró jogszabályi vagy szerződéses rendelkezés; az adatok megadásának szükségessége a szerződés megkötéséhez; az érintettnek a személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettsége; az adatszolgáltatás elmulasztásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály (például adójogszabály) vagy a szerződés rendelkezései (például a szerződő fél adatai) alapján meg kell adnia személyes adatait. Egyes esetekben a szerződéskötéshez az érintettnek meg kell adnia részünkre a személyes adatait, amelyeket ezt követően kezelünk. Az érintett például köteles megadni a személyes adatait, amikor vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának hiányában nem köthető szerződés az érintettel. A személyes adatok megadása előtt az érintett az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat. Adatvédelmi tisztviselőnk az adott ügyre vonatkozóan tájékoztatást nyújt az érintettnek arról, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja-e elő, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, a személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség fennáll-e, valamint milyen következményei vannak az adatszolgáltatás elmulasztásának.

34. Automatizált döntéshozatal ténye

Felelős vállalatként nem végzünk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a külső adatvédelmi tisztviselőként eljáró DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH adatvédelminyilatkozat-készítő programjával, a használt számítógépeket értékesítő RC GmbH és a WILDE BEUGER SOLMECKE ügyvédi irodával együttműködésben készült.

Megosztás Nyomtatás
uvex
SAFETY