A uvex group adatvédelmi nyilatkozata

Üdvözöljük weboldalunkon és örömmel fogadjuk vállalatunk iránti érdeklődését. Mi – azaz a UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, valamint a hozzá kapcsolódó vállalatok (a továbbiakban közösen „uvex group“ néven) – nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Adatait a személyes adatok védelmére alkalmazható jogszabályokkal, különösen az EU Általános adatvédelmi szabályzatával (EU GDPR) és a ránk vonatkozó nemzeti végrehajtási törvényekkel összhangban kezeljük. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal átfogóan tájékoztatjuk Önt személyes vonatkozású adatainak a uvex group általi kezeléséről és az Önt megillető jogokról.

Személyes adatok ennek során azok az információk, amelyek egy természetes személy azonosítását lehetővé teszik. Ide tartoznak különösen a név, születési idő, cím, telefonszám, e-mail cím, de az Ön IP-címe is.

Névtelen adatokról beszélünk, ha semmilyen személyes vonatkozás nem állítható elő a felhasználóhoz.

1. Adatkezelő

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Weboldal: www.uvex.de

2. Adatvédelmi kapcsolat

A uvex group összes németországi székhelyű vállalata adatvédelmi megbízottjának elérhetősége:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Weboldal: www.uvex.de

3. Az Önt érintett személyként megillető jogok

Ezen a helyen először az Önt érintettként megillető jogokról szeretnénk tájékoztatni. Ezeket a jogokat az EU GDPR 15-22. cikke rögzíti. Ezek a következőket fogják át:

 • Az érintett hozzáférési joga (EU GDPR 15. cikk),
 • A törléshez való jog (EU GDPR 17. cikk),
 • A helyesbítéshez való jog (EU GDPR 16. cikk),
 • Az adathordozhatósághoz való jog (EU GDPR 20. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (EU GDPR 18. cikk),
 • A tiltakozáshoz való jog (EU GDPR 21. cikk).

Ezen jogok érvényesítéséhez kérjük, ide forduljon: datenschutz@uvex.de.

Ugyanez érvényes, ha kérdése van vállalatunk adatkezelésével kapcsolatban, vagy egy adott beleegyezést vissza szeretne vonni. Önnek emellett panaszjoga van egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

4. Tiltakozáshoz való jogok

Kérjük vegye figyelembe a tiltakozáshoz való jogokkal összefüggésben a következőket:

Ha mi személyes adatait közvetlen értékesítés céljából kezeljük, akkor Önnek jogában áll, hogy indoklás nélkül tiltakozzon ezen adatkezelés ellen. Ez a profilozásra is vonatkozik, ha az a közvetlen értékesítéssel áll kapcsolatban.

Ha tiltakozik a közvetlen értékesítés céljából történő kezelés ellen, akkor személyes adatait erre a célra tovább nem fogjuk kezelni. A tiltakozás díjmentes és formai kötöttség nélkül nyújtható be, lehetőség szerint e-mail-ben az datenschutz@uvex.de.

Amennyiben adatait jogos érdekeink védelmére kezeljük, Ön ezen kezelés ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozhat; ez az ezekre a rendelkezésekre támaszkodó profilozásra is érvényes.

Ezután nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha védelemre méltó indokokkal tudjuk igazolni a kezelést, amelyek az Ön érdekeit, jogait és szabadságait túlhaladják, vagy a kezelés jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy megvédésére szolgál.

5. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Ön személyes vonatkozású adatainak kezelésénél az EU GDPR rendelkezéseit és az összes további adatvédelmi jogi rendelkezést betartjuk.

Különösen jogalapokat keletkeztet az adatkezelésre a EU GDPR 6. cikke.

Adatait kezdeti üzleti kapcsolatfelvételre, szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítésére, a szerződéses viszony megvalósítására, termékek és szolgáltatások felkínálására, valamint az ügyfélkapcsolat erősítésére használjuk fel, ami marketing célú elemzéseket és direktmarketinget is tartalmazhat.

Beleegyezése az adatkezelésbe adatvédelmi jogi engedélyelőírást is jelenthet. A beleegyezés megadása előtt tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az Ön tiltakozáshoz való jogáról.

Amennyiben a beleegyezés a személyes vonatkozású adatok különleges kategóriáinak kezelésére is vonatkozik, a beleegyezésben erre külön fel fogjuk hívni figyelmét. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése az EU GDPR 9. cikke szerint csak akkor valósul meg, ha az a jogszabályi előírások alapján szükséges és nincs ok annak feltételezésére, hogy az Ön jogos érdeke a kezelés kizárását meghaladja.

Meghatározott esetekben az Ön adatainak kezelését a EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekre is alapozzuk. Ennek során adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az saját jogos érdekeink, ill. harmadik személyek jogos érdekeinek őrzésére szolgál és az érdekmérlegelés eredménye szerint az Ön érdekei, alapjogai és alapszabadságai nem előzik meg azokat.

6. Továbbadás harmadik személynek

Az Ön adatait csak a jogszabályi rendelkezések keretében, vagy megfelelő beleegyezés esetén fogjuk harmadik személynek továbbadni. Egyébként nem történik továbbadás harmadik személynek, kivéve ha arra jogszabály kötelez minket (pl. továbbadás külső szervnek, pl. felügyeleti hatóságnak vagy bűnüldöző hatóságnak).

7. Adatok címzettjei / Címzettek kategóriái

Vállalatunkon belül gondoskodunk arról, hogy csak azok a személyek kapják meg az Ön adatait, akiknek azokra a szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükségük van.

Egyedi esetekben szükséges lehet, hogy adatait kapcsolt vállalatoknak is továbbadjuk, így pl. ha Ön központi pályázati portálunkon egy kapcsolt vállalat által meghirdetett állásra pályázik.

Meghatározott esetekben szolgáltatók támogatják ügyosztályainkat feladataik teljesítésében. Mindegyik szolgáltatóval megkötöttük a szükséges adatvédelmi jogi megállapodásokat.

8. Továbbítás harmadik országba / Szándék harmadik országba való továbbításra

Az adattovábbításra harmadik államba (az Európai Unión, ill. az Európai Gazdasági Térségen kívül) csak akkor kerül sor, amennyiben az a kötelmi jogviszony végrehajtásához szükséges, vagy jogszabályban elő van írva, vagy Ön ahhoz beleegyezését adta.

Személyes adatait szolgáltatóknak és a konszern vállalatainak továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre, nevezetesen Svájcba és az USA-ba.

Mindegyik szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

9. Az adatok tárolásának időtartama

Addig tároljuk adatait, amíg azokra a megfelelő kezelési célhoz szükség van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos megőrzési időtartam feltételezi, hogy az adatokat tovább kell tárolni. Ez különösen a kereskedelmi jogi vagy adójogi megőrzési kötelezettséget jelenti (pl. Kereskedelmi törvénykönyv, adózás rendjéről szóló törvény stb.) Amennyiben ezeken túlmenő megőrzési kötelezettség nem áll fenn, az adatokat a cél elérése után rutinszerűen töröljük.

Ehhez tartozik, hogy az adatokat akkor tárolhatjuk, ha Ön arra engedélyt adott, vagy ha jogkonfliktusra kerül sor és bizonyítékokat használunk fel a jogszabályi elévülési határidők keretében; a szabályszerű elévülési határidő három év.

10. Biztonságos átvitel adatai számára

Annak érdekében, hogy a nálunk tárolt adatokat a lehető legjobban megvédjük az esetleges vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, tönkretételtől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől, megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. A biztonsági szinteket biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan felülvizsgáljuk és hozzáillesztjük az új biztonsági szabványokhoz.

A weboldalról induló és oda érkező adatcsere mindig titkosítással történik. Webmegjelenésünkhöz átviteli protokollként HTTPS-t kínálunk, a mindenkori aktuális titkosítási protokollok felhasználásával.

Ezen túlmenően felhasználóinknak a kapcsolati űrlapok keretében, valamint pályázatoknál tartalomtitkosítást kínálunk.

Ezenkívül fennáll a lehetőség alternatív kommunikációs csatornák (pl. a postai út) használatára.

11. Adatszolgáltatási kötelezettség

Különböző személyes adatok szükségesek a kötelmi jogviszony megalapozásához, végrehajtásához és befejezéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez érvényes weboldalunk és a weboldal által nyújtott különböző funkciók használatára.

Meghatározott esetekben az adatokat jogszabályi rendelkezések alapján kell gyűjteni, ill. rendelkezésre bocsátani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy érdeklődésének megválaszolása vagy az annak alapját képező kötelmi jogviszony végrehajtása ezen adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehetséges.

12. Az adatok kategóriái, forrásai és eredete

A kezelt adatok körét a mindenkori szövegkörnyezet határozza meg: Ez attól függ, hogy Ön pl. online módon rendelést ad le, vagy érdeklődést ír be kapcsolati űrlapunkba, pályázatot küld, vagy reklamációt nyújt be.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy különleges kezelési helyzetekhez információkat biztosítunk adott esetben külön is megfelelő helyen, pl. pályázati dokumentumok feltöltésénél, vagy kapcsolati érdeklődés esetén.

a) Weboldalunkra látogatásnál a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 • Internetszolgáltató neve
 • Adatok arról a weboldalról, ahonnan Ön látogatásra érkezett (ún. „Referrer“)
 • Felhasznált webböngésző és felhasznált operációs rendszer
 • Az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-cím
 • Kért fájlok, továbbított adatmennyiség, letöltések/fájlexport
 • Adatok azon weboldalakról, amelyeket Ön nálunk megtekint, dátummal és pontos idővel
 • A műszaki biztonság érdekében (különösen a webszerverünkre irányuló támadási kísérletek elhárítására) ezeket az adatokat az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint tároljuk.

b) Kapcsolati érdeklődés keretében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Weboldalunkon megtalálható egy kapcsolati űrlap, ami az elektronikus kapcsolatfelvételre használható fel. Ha Ön a kapcsolati űrlapon keresztül ír nekünk, akkor a kapcsolati űrlap keretében megadott adatokat kapcsolatfelvételhez és kérdései, kívánságai megválaszolására kezeljük.

A kapcsolati űrlapon keresztül a következő adatokat gyűjtjük:

 • Érdeklődés jellege
 • Érdeklődés tartalma
 • Cég és adott esetben a munkatársak száma
 • Megszólítás
 • Név, keresztnév
 • Kapcsolati adatok

Itt figyelembe vesszük az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvét úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre nekünk a kapcsolatfelvételhez szükségünk van (kötelező adatok). Ezek az érdeklődés jellege, az érdeklődés tartalma, az Ön vezeték- és utóneve, valamint e-mail címe. Ezek a kötelező adatok csillaggal (*) vannak megjelölve.

Ezen túlmenően műszaki szükségszerűségből, valamint a jogi biztosításhoz kezeljük IP-címét. Az összes többi adat önkéntes mező és opcionálisan (pl. kérdései egyéni megválaszolásához) adható meg.

Adatai biztonságának és bizalmas jellegének lehető legjobb védelmére megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Érdeklődésének továbbítása hozzánk kódoltan történik.

Amennyiben Ön e-mailben fordul hozzánk, az e-mailben közölt személyes adatokat egyedül érdeklődésének feldolgozásához kezeljük. Amennyiben Ön a felkínált űrlapokat a kapcsolatfelvételhez nem használja, akkor azon túlmenő adatgyűjtésre nem kerül sor.

c) A regisztrálási folyamat keretében a következő adatokat kezeljük:

Weboldalunkon lehetőséget kínálunk a felhasználóknak arra, hogy személyes adataikkal regisztrálják magukat.

Ennek során a következő adatokat gyűjtjük:

 • Megszólítás
 • Vezeték- és utónév
 • Születési idő
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Ügyfélazonosító
 • Forgalmi adó azonosító
 • Főállású munkatársak száma
 • Kapcsolattartó adatai
 • E-mail cím

A regisztrálás tehát vagy az Önnel (onlineshopunkon keresztül) kötött szerződés teljesítéséhez, vagy szerződéselőkészítő intézkedések végrehajtásához szükséges vagy lehetséges, ha vendéghozzáférés is biztosított.

Ennek során ügyelünk az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvére, mivel csak a regisztráláshoz szükséges adatok vannak kötelezően kitöltendő mezőként csillaggal (*) jelölve. Ezek pl. az e-mail cím, valamint a jelszó a jelszóismétléssel együtt.

Az onlineshopban való rendeléshez a kiszállítás előtt emellett szükségünk van a számlázási címre (megszólítás, vezeték- és utónév, cím). Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor emellett járulékosan meg kell adni a szállítási cím fenti adatait.

A weboldalunkon történt regisztrálással ezen túlmenően a felhasználó IP-címét, a regisztrálás napját és időpontját is tároljuk (műszaki háttéradatok). A „Regisztrálás most“ gomb megnyomásával Ön beleegyezését adja adatainak kezeléséhez.

Kérjük, vegye figyelembe: Az Ön által megadott jelszót kódolva tároljuk. Vállalatunk munkatársai ezt a jelszót nem tudják olvasni. Ezért nem tudnak felvilágosítást adni, ha Ön elfelejtené jelszavát.

Használja ebben az esetben az „Elfelejtette jelszavát?“ funkciót, amellyel egy automatizáltan létrehozott új jelszót küldünk Önnek. Egyetlen munkatárs sem jogosult arra, hogy Öntől jelszavát telefonon vagy írásban megkérdezze. Ezért kérjük, sohasem adja meg jelszavát, ha ilyen kérés érkezne Önhöz.

A regisztrációs folyamat lezárásával adatait a védett ügyfélterület használatára nálunk tároljuk. Amint weboldalunkon e-mail címmel mint felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezik, ezeket az adatokat az Ön által weboldalunkon végrehajtott műveletekhez rendelkezésére bocsátjuk (pl. megrendeléshez onlineshopunkban). A teljesített megrendelések megtalálhatók a korábbi megrendeléseknél. A számlázási vagy szállítási cím változását itt adhatja meg.

Regisztrált személyeknek lehetőségük van a számlázási vagy szállítási cím változásait/helyesbítéseit a korábbi megrendeléseknél önállóan elvégezni. A változásokat/helyesbítéseket ügyfélszolgálatunk is szívesen elvégzi, ha kapcsolatba lép vele. A regisztrálást, ill. ügyfélfiókját magától értetődően megszüntetheti, ill. töröltetheti. Ehhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

d) Regisztrálás Facebook Connect útján

A weboldalunkon végzett közvetlen regisztrálás helyett a Facebook Connect útján is regisztrálhatja magát. Ezt a szolgáltatást a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland nyújtja.

Ha a Facebook Connect útján történő regisztrálás mellett dönt és a “Login with Facebook”- / “Connect with Facebook”-gombra kattint, automatikusan a Facebook platformjára kerül. Ott felhasználói adataival léphet be. Ezáltal Facebook-profilja összekapcsolódik weboldalunkkal, ill. szolgáltatásainkkal. Ezzel a kapcsolattal hozzáférést kapunk az Ön Facebook-nál tárolt adataihoz. Ezek mindenekelőtt:

 • Műszaki azonosító (Facebook-ID)
 • Cover-kép
 • Teljes név
 • Korcsoport
 • Link a profilhoz
 • Nem
 • Időzóna
 • Használt nyelv
 • Profilkép
 • Legutóbbi profilfrissítés időbélyegzője
 • Ellenőrzési állapot
 • E-mail cím

Forrás: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Ezekből az adatokból az Ön fiókjának létrehozásához, biztosításához és személyre szabásához a következő adatokat használjuk:

 • Utónév
 • Vezetéknév
 • E-mail cím
 • Műszaki azonosító (Facebook-ID)

További információkat a Facebook felhasználási feltételei és adatvédelmi rendelkezései tartalmaznak. Ezeket itt találja: https://facebook.com/about/privacy/ és https://www.facebook.com/legal/terms/.

A szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

e) Online-pályázatok esetében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Köszönjük érdeklődését a uvex group-nál végzendő tevékenység iránt. Tudatában vagyunk adatai jelentőségének és az Ön által a pályázati űrlap keretében megadott személyes adatokat csak a pályázati eljárás hatékony és korrekt lebonyolítására és a kapcsolatfelvételre használjuk fel a pályázati folyamat keretében. Az Ön beleegyezése nélkül az adatokat nem adjuk át harmadik személynek.

A pályázati űrlap keretében személyes adatainak megadására kérjük. Ennek során a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • Megszólítás
 • Cím
 • Vezeték- és utónév
 • Lakcím
 • Kapcsolati adatok
 • Születési idő
 • Kívánt pozíció, ill. tevékenység
 • Pályázati videó (ha kívánt)
 • Kívánt fizetés
 • Elérhetőség
 • Annak megadása, hogyan figyelt fel a uvex group-ra
 • Dokumentumok, amelyeket Ön a portálon keresztül tölt fel (pl. kísérőlevél, önéletrajz)
 • Emellett felhasználjuk azokat az adatokat, amelyeket nyilvánosságra hozott listákból (pl. szakmai hálózatokból) megengedett módon nyertünk.

Itt vesszük figyelembe az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvét úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre nekünk a pályázati dokumentációja teljes körű vizsgálatához szükségünk van (kötelező adatok). Ezek: Megszólítás, vezeték- és utónév, elérhetőség, kívánt pozíció, ill. tevékenység, annak megadása, hogyan figyelt fel a uvex group-ra, valamint kísérőlevél és önéletrajz. Ezek a kötelező adatok csillaggal (*) vannak megjelölve. Műszaki szükségszerűségből, valamint a jogi biztosításhoz kezeljük IP-címét.

Ezen adatok nélkül sajnos nem tudjuk elvégezni pályázati dokumentációjának vizsgálatát, ezért pályázati rendszerünk ebben az esetben nem engedi a pályázati dokumentáció feltöltését. Magától értetődően van lehetősége önként adatok megadására a pályázati űrlapon.

Adatai biztonságának és bizalmas jellegének lehető legjobb védelmére megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Pályázati dokumentációit saját pályázati rendszerünk által kódolva kapjuk meg.

Adatait a fent megnevezett célokra tároljuk a pályázati eljárás lezárásáig. Lehetősége van azonban arra, hogy pályázati dokumentációját hosszabb ideig tároljuk és az Ön profiljának megfelelő üres állásokkal összevessük. Ehhez szükségünk van beleegyezésére, amit pályázati dokumentációjának feltöltése előtt a jelölőnégyzetre kattintva adhat meg. Ebben az esetben adatait 12 hónapig tároljuk. Beleegyezését magától értetődően bármikor, indoklás nélkül a jövőre vonatkoztatva telefonon a +49 (0)911/9736 1573 számon, a recruiting@uvex.de címre küldött e-maillel vagy postai úton, a UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Deutschland küldött levélben visszavonhatja.

f) A Xing-en át indított online-pályázatoknál ezen túlmenően a következő adatokat kezeljük:

Online pályázati portálunk használatának, vagy pályázatának közvetlen, e-mailben vagy postán küldésének alternatívájaként lehetőség van arra, hogy a Xing közösségi hálózaton keresztül az ott tárolt profillal pályázzon nálunk.

Ha él ezzel a lehetőséggel, a fenti 12.5 pontban megnevezett adatokat kezeljük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy emellett adott esetben még további adatok kezelésére kerül sor a Xing közösségi hálózat által a Xing saját érdekei alapján. Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Xing általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a Xing adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) Hírlevél esetében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Weboldalunkon ingyenes hírlevél előfizetése lehetséges.

A hírlevélre jelentkezés keretében a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • Vezeték- és utónév
 • „Bejelentkezés magánszemélyként, üzleti ügyfélként, kereskedőként“
 • E-mail cím
 • Az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-cím
 • Beágyazott webjelző analízis-adatai (hírlevél megnyitásának időpontja, megnyitott linkek)

A hírlevélre jelentkezésnél megadott e-mail címet, valamint az Ön nevét a személyre szabott hírlevél megküldésére használjuk.

Ekkor figyelembe vesszük az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvét, mivel kötelezően kitöltendő mezőként csak az e-mail cím van megjelölve. Műszaki szükségszerűségből, valamint a jogi biztosításhoz a hírlevél megrendelésekor az Ön IP-címét is kezeljük.

A hírlevél e-mailben küldéséhez az úgynevezett Double Opt In eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, Ön csak akkor kap reklámot e-mail útján, ha előzőleg kifejezetten megerősített, hogy aktiváljuk a hírlevél-szolgálatot. Ez úgy történik, hogy küldünk Önnek egy értesítő e-mailt és kérjük, hogy az ebben az e-mailben lévő linkre kattintva igazolja, hogy hírlevelünket erre az e-mail címre szeretné kapni.

Ön az előfizetést magától értetődően bármikor a hírlevélben megadott lemondási lehetőségen keresztül felmondhatja és ezzel visszavonhatja beleegyezését. Emellett fennáll a lehetőség arra, hogy bármikor akár közvetlenül is weboldalunkon keresztül lemondja a hírlevélküldést.

Hírlevelünkbe emellett egy úgynevezett webjelző van beágyazva. Ez egy olyan kis grafika, amely közvetlenül a hírlevélbe van integrálva. A webjelző segítségével lehetséges számunkra a hírlevél hatótávolságának és sikerének statisztikai megállapítása. Ezen értékelés elvégzéséhez a webjelzővel a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • A hírlevél megnyitásának időpontja
 • A hírlevélben kattintott linkek

A hírlevél alkalmazásának célja a hírlevélküldés optimalizálása és a hírlevél tartalmának illesztése a felhasználók érdeklődéséhez.

Amennyiben Ön hozzájárul a hírlevél küldéséhez, akkor beleegyezése a webjelző alkalmazását is átfogja. Amennyiben Ön a hírlevél küldését a lemondás-linken vagy weboldalunkon lemondja, akkor a webjelzővel gyűjtött adatai is törlődnek.

h) Az online-blogban a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

Weboldalunkon a regisztrált felhasználóknak lehetőséget kínálunk arra, hogy blogbejegyzéseinkhez hozzászólást fűzzenek, valamint már meglévő hozzászólásokra válaszoljanak.

Ennek során a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

 • Felhasználó hozzászólása
 • Hozzászólás időpontja
 • Választott felhasználónév vagy név
 • E-mail cím
 • Az Ön internetszolgáltatója által kiosztott IP-cím

Ebben az összefüggésben felhívjuk a figyelmet arra, hogy hozzászólások blogunkban mindig a felhasználó által választott felhasználónév (álnév) és a bejegyzés időpontjának megadásával jelennek meg.

Az IP-cím tárolása ekkor a uvex group jogi védelmének céljára szolgál, amennyiben egy hozzászólás harmadik személy jogait sérti, vagy a bejegyzés jogellenes tartalmú.

A blog keretében gyűjtött személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik személynek, kivéve, ha az jogszabályi előírások alapján, vagy jogigények érvényesítéséhez, vagy megvédéséhez szükséges a uvex group által.

13. Fizetési rendszerek (EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pont), bonitásvizsgálat (EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Onlineshopunkban utólagos fizetéssel, hitelkártyával, PayPal útján vagy banki beszedéssel (SEPA beszedési megbízás) fizethet. Ehhez a megfelelő, fizetési szempontból lényeges adatok gyűjtésére kerül sor, hogy megrendelését és a fizetés lebonyolítását teljesíthessük. Ezen túlmenően műszaki szükségszerűségből, valamint a jogi biztosításhoz kezeljük IP-címét.

Az adattakarékosság és az adatelkerülés alapelvét figyelembe vesszük úgy, hogy Önnek csak azokat az adatokat kell nekünk megadnia, amelyekre a fizetés lebonyolításához azzal a szerződés teljesítéséhez szükségünk van, vagy amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez bennünket.

Ezen adatok nélkül a szerződés megkötését sajnos el kell utasítanunk, mivel azt nem tudjuk teljesíteni.

Az általunk alkalmazott fizetési rendszer SSL-titkosítást használ az Ön adatai védett átvitelére.

Megjegyzés az utólagos fizetéshez Ha Ön onlineshopunkban az utólagos fizetést választja, bonitásvizsgálatot végzünk. Ehhez a bonitás szempontjából lényeges adatokat a Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung-tól (Általános Hitelvédelmi Közösség), hitelinformációs ügynökségektől vagy hitelbiztosító társaságoktól szerezzük be a bonitás- ill. nemfizetési kockázatok meghatározására.

Megjegyzés a hitelkártyás fizetéshez A hitelkártyás fizetéseknél szokásos módon ellenőrizzük a hitelkártya adatait.

Megjegyzés a PayPal-hoz

A PayPal a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg egy vállalata. Ha az érintett személy onlineshopunkban a rendelési folyamat során fizetési lehetőségként a „PayPal“-t választja, akkor az érintett személy adatait automatizáltan a PayPal-nak továbbítjuk. Ezen fizetési opció választásával az érintett személy beleegyezik a személyes adatoknak a fizetés lebonyolításához szükséges továbbításába. A PayPal részére továbbított személyes adatok általában az utónév, vezetéknév, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám vagy más adatok, amelyek a fizetés lebonyolításához szükségesek. Az adásvételi szerződés lebonyolításához szükségesek olyan személyes adatok is, amelyek a megfelelő megrendeléssel állnak összefüggésben. A PayPal-nál érvényes adatvédelmi részletek itt találhatók: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (a 2018.05.25. utáni joghelyzethez).

 

Megjegyzés a beszedési megbízáshoz: A banki beszedésnél szokásos módon rögzítjük számlaadatait, hogy a megfelelő összeggel számláját megterheljük.

14. Automatizált egyedieset-döntések

Nem használunk tisztán automatizált feldolgozási folyamatokat döntés meghozatalához.

15. Sütik (EU GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Weboldalunk több helyen úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik segítségével ajánlatunk felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehető. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek és amelyeket az Ön internet-böngészője tárol (lokálisan, az Ön merevlemezén).

Jogos érdekeink (EU GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) alapján műszakilag szükséges sütiket helyezünk el, amelyek a weboldal üzemeltetéséhez és működőképességének biztosításához szükségesek. Emellett, szintén jogos érdekünk alapján, sütiket alkalmazunk, amelyek segítségével az Ön webböngészőjének alapnyelve és az Ön IP-címe alapján weboldalunkat az Önnek várhatóan megfelelő nyelven jelenítjük meg.

Ezek a sütik céljuktól függően tartósan – a munkamenet befejezése után is - (ún. perzisztens sütik, pl.: opt-out) elmentve maradnak, vagy a böngésző bezárásakor törlődnek (ún. munkamenet-sütik – amik csak a böngésző egy munkamenetére érvényesek).

Ezen túlmenően beleegyezésével további sütiket is elhelyezünk. Ezen sütik útján elemzést készíthetünk arról, hogyan használják weboldalunkat a felhasználók. Így a weboldal tartalmát a látogatói igényeknek megfelelően alakíthatjuk ki. Emellett a sütik útján lehetőségünk van egy adott hirdetés hatékonyságának mérésére és annak elhelyezését például a tematikus felhasználói érdeklődéstől függően megszabni. Ennek jogalapját az Ön beleegyezése képezi (EU GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Amennyiben itt beleegyezését adta, akkor azt magától értetődően, indoklás nélkül bármikor visszavonhatja az opt-out funkción keresztül a 23.2 pont szerint.

Az ebbe a weboldalba kötött különböző sütik és eszközök vezérlésére a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) Google Tag Manager programját használjuk. A Google Tag Manager weboldal-tagek felületen keresztüli kezelésére és kiváltására szolgál. Ekkor a Google Tag Manager csupán implementálja a weboldalon alkalmazott tageket és maga nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager maga sütiket sem helyez el a végberendezéseken. A Google Tag Manager viszont nem rendelkezik befolyással arra, hogy az általa kezelt tagek maguk helyeznek-e el sütiket. Ha domén- vagy süti-szinten történik inaktiválás, akkor az az összes olyan tracking-tag számára megmarad, amelyek implementálása a Google Tag Manager-en keresztül történik.

A legtöbb web-böngésző automatikusan elfogad sütiket. Ön a sütiket végberendezésén természetesen járulékosan manuálisan is, böngészője beállításain keresztül, vagy szoftveres támogatással inaktiválhatja, korlátozhatja vagy akár törölheti is.

Kérjük, vegye figyelembe: ha inaktiválja a sütik elhelyezését, akkor adott esetben weboldalunk összes funkciója nem lesz teljes mértékben használható.

16. Felhasználói profilok létrehozása, ill. nem tisztán funkcionális sütik alkalmazása (EU GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Weboldalunkon a következőkben megjelenített eszközöket és szolgálatokat használjuk. A használat jogalapja az Ön beleegyezése, amelyről Ön a weboldalunk első meglátogatásakor felugró beleegyezés banneren át adja meg. Az alkalmazott eszközök és szolgálatok részleteit a következő bekezdések tartalmazzák.

Magától értetődően bármikor visszavonhatja adott beleegyezését úgy, hogy vagy internet-böngészőjében manuálisan vagy a megfelelő szoftverrel törli a tárolt opt-in sütit és ezt követően újra betölti weboldalunkat, vagy a következőkben az egyes eszközök leírásaiban megadott opt-out linkre kattint.

a) Facebook Custom Audiences („látogatóakció-pixel“)

Ez a weboldal a Facebook közösségi hálózat ún. " Facebook-képpont" alkalmazást használja, amit a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland üzemeltet.

Az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A Facebook-képpont segítségével a Facebook egyrészt képes online-ajánlatunk látogatóinak célcsoportként való meghatározására reklámok (ún. "Facebook-Ads") megjelenítéséhez. Ennek megfelelően alkalmazzuk a Facebook-képpontoó, hogy az általunk indított Facebook-reklámok csak olyan Facebook-, ill. Instagram-felhasználóknak jelenjenek meg, akiknek van is érdeklődése online-ajánlatunk iránt, vagy meghatározott jellemzőkkel (pl. érdeklődés meghatározott témák vagy termékek iránt, amelyek a meglátogatott weboldalak alapján határozhatók meg) rendelkeznek, amelyeket mi a Facebook-nak továbbítunk (ún. „Custom Audiences“).

A Facebook-képpont weboldalunk indításakor közvetlenül a Facebook által bekapcsolódik és az Ön készülékén ún. sütit tárolhat. Ha Ön weboldalunk indításakor Ön a Facebookra már be van jelentkezve, vagy ezt követően lép be a Facebookra, akkor online-ajánlatunk megjelenítése profiljában megjegyzésre kerül. Ezek az információk személyéhez rendelhetők további információk segítségül vételével, amelyeket a Facebook pl. a „Facebook“ közösségi hálózaton Önről eltárolt.

A Facebook-képpont segítségével érthetővé válhat a Facebook-reklámmegjelenítések hatásossága statisztikai és piackutatási célokra, amennyiben látjuk, hogy a felhasználók egy Facebook-reklámra kattintva weboldalunkra lettek továbbirányítva (ún. „Conversion“).

A pixelen, ill. a sütin keresztül gyűjtött információk ezenkívül a Facebook által összevonhatók és az összevont információk a Facebook saját reklámcéljaira, valamint harmadik személy reklámcéljaira használhatók fel. Így a Facebook pl. az Ön szörfözési magatartásából ezen a weboldalon következtethet meghatározott érdeklődésre és ezeket az információkat arra is használhatja, hogy harmadik személy ajánlatait reklámozza. A Facebook a pixelen, ill. sütin keresztül gyűjtött információkat ezenkívül összekapcsolhatja további információkkal, amelyeket a Facebook Önről más weboldalakon keresztül és/vagy a „Facebook“ közösségi hálózat használatával összefüggésben gyűjtött, így a Facebook Ireland Limited-nél profil tárolható Önről. Ezt a profilt reklámcélokra lehet használni.

A Facebook-képpont segítségével emellett az Ön magatartása több oldalon keresztül követhető, miután Ön egy Facebook-reklámhirdetést látott vagy arra kattintott. Ez az eljárás a Facebook-reklámhirdetések hatásosságának értékelésére szolgál statisztikai és piackutatási célból és hozzájárulhat a jövőbeni reklámtevékenység optimalizálásához.

Ezen túlmenően használjuk a Facebook-képpont alkalmazásánál a „bővített kiegyensúlyozás“kiegészítő funkciót. Ennél célcsoportok („Custom Audiences“ vagy „Look Alike Audiences“) képzéséhez kódolt adatok továbbítása történik a Facebookhoz.

Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adatfeldolgozási irányelve: https://www.facebook.com/policy keretében történik. Specifikus információkat a Facebook-képpontről és működési módjáról itt kaphat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy személyes adatait adott esetben az USA-ba továbbítják. A szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

b) A Google Analytics alkalmazása

Ez a weboldal felhasználja a Google Analytics-et, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") webanalitikai szolgáltatását.

A Google Analytics úgynevezett sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A süti által létrehozott információk ezen weboldal használatáról általában a Google-nak az USA-ban lévő szerverére jutnak és az tárolja őket.

Az ezen a weboldalon az IP-anonimizálás aktiválása esetén azonban a Google az Ön IP-címét az Európai Unión tagállamain, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államain belül előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben történik meg a teljes IP-cím átvitele a Google-nak az USA-ban lévő szerverére, majd ott annak lerövidítése.

Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google felhasználja ezeket az információkat a weboldal használatának elemzésére, jelentéseket állít össze a weboldalon folyó tevékenységről és további, a weboldal használatához, valamint az internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevezetésre a Google más adataival.

A szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

A Google Analytics alkalmazásának jogalapja az Ön tájékoztatott beleegyezése az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A felhasználók személyes vonatkozású adatainak törlésére vagy anonimizálására 38 hónap múlva kerül sor.

A használati feltételekről és az adatvédelemről további tájékoztatást a https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ és https://policies.google.com/?hl=en oldalon talál.

Ön megakadályozhatja a cookie-k tárolását böngészője szoftverének megfelelő beállításával, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy Ön ekkor esetleg ezen weboldal nem minden funkcióját tudja teljes mértékben használni.

Ön ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által generált és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) megküldését a Google-nak és azok Google általi feldolgozását, ha a következő hivatkozáson elérhető böngésző plug-int letölti és telepíti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A böngésző add-on alternatívájaként, vagy mobil eszközön a böngészőn belül kérjük, kattintson a következő linkre a Google Analytics ezen weboldalon belül végzett adatgyűjtésének jövőbeni megakadályozására:

Ekkor opt-out süti kerül eszközére. Ha Ön törli a saját sütiket, akkor újra kell kattintania erre a hivatkozásra.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics kibővült a "gat._anonymizeIp()" kóddal az IP-címek anonimizált gyűjtésének (ún. IP-maszkolás) biztosítására.

c) A Google Ads és Remarketing alkalmazása

Felhasználjuk a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) Google Ads (korábban Google AdWords) reklámszolgálatát.

A nálunk aktív display-hálózat, shopping és search típusokon keresztül történik az Ön interakcióinak mérése a Google-nél elhelyezett reklámhirdetésekkel. Ennek érdekében, ha Ön rákattint egy, a Google által elhelyezett reklámhirdetésünkre, akkor böngészőjében süti tárolására kerül sor. Ezen keresztül követjük további aktivitását a hirdetésben reklámozott termékkel kapcsolatban (conversion-tracking). Ezen adatok segítségével tudjuk mérni reklámkampányaink hatékonyságát.

Ennek során az Ön következő adatait gyűjtjük: egyértelmű ID, az Önnek kiszállított reklámhirdetések száma/gyakorisága (Ad Impressions) és az Ön által végrehajtott akciók/kattintások.

Ezen túlmenően felhasználjuk a remarketing funkciót a Google Ads szolgálaton belül. A remarketing funkcióval weboldalunk felhasználóinak a Google reklámhálózat más weboldalain (a Google keresőben vagy a YouTube-on, ún. „Google hirdetésekben“ vagy más weboldalakon) azok érdeklődésén alapuló reklámhirdetéseket tudunk mutatni. Ehhez elemezzük a felhasználók interakcióit weboldalunkon, pl. melyik ajánlat iránt érdeklődött a felhasználó, hogy a felhasználóknak weboldalunk meglátogatása után is célzott reklámot tudjunk megjeleníteni. Ehhez a Google azon felhasználók böngészőiben számot tárol, akik meghatározott Google-szolgálatokat vagy weboldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatában. Ezen “sütinek” nevezett számon keresztül történik ezen felhasználók látogatásainak regisztrálása. Ez a szám egy webböngésző egyértelmű azonosítására szolgál egy meghatározott végberendezésen és nem a személy azonosítására.

A Google Tag Manager különböző tagek kezelésére és vezérlésére szolgál. Ehhez süti kerül bele böngészőjébe. A Tag-Manager csupán más tageket kezel és maga nem gyűjt adatokat.

A Google Tools alkalmazása az Ön beleegyezése alapján történik az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a https://adssettings.google.com linkre kattintva. A visszavonás csak arra az eszközre és arra a webböngészőre vonatkozik, amelyen azt megtették, adott esetben kérjük, ismételje meg a műveletet az összes eszközön. Ha Ön törli az opt-out sütit, ismét kérés jelenik meg az adattovábbításba való beleegyezésére.

Ezen túlmenően megfelelően konfigurálhatja böngészőjét, hogy harmadik fél hirdetéseit megakadályozza. Ez megfelelő plug-in segítségével is lehetséges, amit a szokásos webböngészőkhöz a https://support.google.com/ads/answer/7395996 címről kell letöltenie és telepítenie, a Google követést tartósan megakadályozza.

Adatait az értékeléshez a Google-nak továbbítjuk. Amennyiben van fiókja a Google-nél, akkor a Google a követésből nyert adatokat egyesítheti is.

A süti által létrehozott információk ezen weboldal használatáról általában a Google-nak az USA-ban lévő szerverére jutnak és az tárolja őket. A szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

Az ezen eljárással nyert adatok törlődnek, amikor azon céljainkhoz már nem szükségesek. Esetünkben ez 12 hónap múlva történik meg.

A Google-lal és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban közelebbi információt itt tekinthet meg: www.google.com/privacy/ads/.

d) A Google AdSense alkalmazása

Weboldalunk felhasználja a Google Analytics-et, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") webanalitikai szolgáltatását.

Ezen szolgálaton keresztül lehetségessé válik reklámtartalmak közvetítése harmadik oldalakon úgy, hogy harmadik oldalakon megjelenített reklámhirdetések az adott harmadik oldal tartalmainak megfelelően lesznek lejátszva. Emellett az egyéni felhasználói profilok generálása alapján érdeklődés-vonatkozású targeting lehetséges a weboldal-használóról.

A Google AdSense alkalmazásával ezért lehetséges számunkra testreszabott reklámhirdetések megjelenítése weboldalunkon.

A Google AdSense végrehajtásánál sütiket alkalmazunk, amelyeket a felhasználó végberendezésén helyezünk el, és amelyekkel a Google képes elemezni weboldalunknak a látogatók általi használatát. Weboldalunk vagy annak aloldalai minden meglátogatásánál, amelyeken a Google AdSense be van kapcsolva, a felhasználó iwebböngészője személyes adatokat, pl. IP-címet továbbít a Google-nak. Ezáltal a Google többek között abba a helyzetbe kerül, hogy meghatározza a látogatók eredetét és ez alapján jutalékszámításokat végezzen.

A Google AdSense ezenfelül úgynevezett webjelzőket, tehát a weboldalba kapcsolt miniatűr grafikákat alkalmaz, hogy a naplófájlokat statisztikai értékelések céljára elemezhesse. Ezen értékelések alapján a Google pl. megállapíthatja, hogy egy felhasználó megnyitott-e egy weboldalt, mikor és mikor ideig volt ott, vagy mely linkekre kattintott. Így emellett átláthatóvá válik a látogatói áramlás.

Amennyiben a Google AdSense süti el van helyezve végberendezésén, személyes adatait, pl. IP-címét és azon további adatokat, amelyek a kijelzett reklámtartalmak gyűjtéséhez és elszámolásához szükségesek, továbbítjuk a Google szervereire, amelyek mindenekelőtt az USA-ban találhatók. Emellett ezeket az adatokat a Google adott esetben harmadik személynek is továbbítja. A szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

Amennyiben van fiókja a Google-nél, akkor a Google a követésből nyert adatokat egyesítheti is.

A Google általi adatkezelésről pontos információkat a következő linken talál: https://www.google.com/adsense/start/, a Google adatvédelmi nyilatkozatát itt tekintheti meg: www.google.com/privacy/ads/.

A Google Tools alkalmazása az Ön beleegyezése alapján történik az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Beleegyezését bármikor visszavonhatja a https://adssettings.google.com linkre kattintva. A visszavonás csak arra az eszközre és arra a webböngészőre vonatkozik, amelyen azt megtették, adott esetben kérjük, ismételje meg a műveletet az összes eszközön. Ha Ön törli az opt-out sütit, ismét kérés jelenik meg az adattovábbításba való beleegyezésére.

Ezen túlmenően megfelelően konfigurálhatja böngészőjét, hogy harmadik fél hirdetéseit megakadályozza. Ez megfelelő plug-in segítségével is lehetséges, amit a szokásos webböngészőkhöz a https://support.google.com/ads/answer/7395996 címről kell letöltenie és telepítenie, a Google követést tartósan megakadályozza.

17. Közösségi hálózatok social plug-injei

Ezen a weboldalon közösségi hálózaton plug-in-jeit használjuk. Példa erre a Facebook „Tetszik“ gombja, vagy különböző hálózatok „Megosztás“ gombja.

Amennyiben Ön használja a beágyazott közösségi média komponenseket, akkor ezekkel közvetlen kapcsolat létesül a megfelelő közösségi hálózathoz. A plug-in tartalmát ezután a megfelelő közösségi hálózat az Ön böngészőjének továbbítja és az által bekerül a weboldalba.

Ezen plug-in-ek bekötése weboldalunkon megfelelő módon az ún. „Shariff-megoldással“ történik, amit a c’t számítástechnikai lap fejlesztett ki. Ez azt jelenti:

A szokásos közösségi hálózati komponensek minden oldalindításnál továbbítják a felhasználói adatokat és így pontos felvilágosítást nyújtanak a közösségi hálózatoknak az Ön böngészési szokásairól (felhasználó-tracking). Ehhez Önnek sem bejelentkezve, sem a hálózat tagjának nem kell lennie.

A Shariff közösségi hálózati komponensei a közösségi hálózat és a weboldal-felhasználó közötti közvetlen kapcsolatot csak akkor hozzák létre, amikor az utóbbi aktívan a gombra kattint. További információt a www.heise.de címen talál.

A megfelelő gomb aktiválásával nyilatkozik beleegyezéséről az adatgyűjtésbe és -továbbításba a megfelelő közösségi hálózathoz. A beleegyezést bármikor visszavonhatja a megfelelő közösségi hálózat weboldalán.

A plug-in aktiválásával a megfelelő közösségi hálózat megkapja az információt, hogy Ön elindította internet-megjelenésünk megfelelő oldalát. Ha Ön ekkor be van jelentkezve a közösségi hálózatba, akkor a hálózat ettől a pillanattól kezdve a látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához, akkor is, még egyszer nem kattint a gombra. Ha Ön kölcsönhatásba lép a plug-in-okkal, például a "Tetszik" gombra kattint egy további alkalommal, vagy hozzászólást ír, akkor a megfelelő információt böngészője közvetlen a megfelelő közösségi hálózathoz továbbítja és az ott tárolja.

A megfelelő hálózat akkor is gyűjthet adatokat, pl. az IP-címet Önről, ha nem rendelkezik fiókkal.

Ha nem szeretné, hogy egy közösségi hálózat a mi internet-megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről, akkor internet-megjelenésünkre lépése előtt ki kell jelentkeznie a hálózatból. Emellett add-on-ok segítségével megfelelő blokkolókat is telepíthet böngészőjéhez.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közösségi hálózati komponensek használatánál általában adatátvitel történik az USA-ba, vagy más, EU-n kívüli országokba. A megfelelő szolgáltatókkal megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

a) A Twitter hálózat komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk használja a Twitter közösségi hálózat komponenseit (itt: „Twitter-gomb“), amely hálózatot a Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irland („Twitter“) üzemelteti.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen parancsgombot tartalmaz, akkor aktív gomb esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a Twitter szervereivel. A gomb tartalmát a Twitter közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Ebben az esetben nincs befolyásunk azon adatok mértékére, amelyeket a Twitter a parancsgombbal gyűjt, de feltételezzük, hogy az IP-címe is része a gyűjtött adatoknak.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Twitter általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a Twitter adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://twitter.com/en/privacy.

b) Az Instagram hálózat komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk felhasználja az Instagram közösségi hálózat komponenseit (itt: "Insta-gomb“), amit a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“) üzemeltet.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen parancsgombot tartalmaz, akkor aktív gomb esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a Facebook szervereivel. A gomb tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Ebben az esetben nincs befolyásunk azon adatok mértékére, amelyeket a Facebook a parancsgombbal gyűjt, de feltételezzük, hogy az IP-címe is része a gyűjtött adatoknak.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Facebook általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875

c) A LinkedIn hálózat komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk felhasználja a LinkedIn közösségi hálózat komponenseit (itt: „LinkedIn plug-in“), amelyet a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“) üzemeltet.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen parancsgombot tartalmaz, akkor aktív gomb esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a LinkedIn szervereivel. A gomb tartalmát a LinkedIn közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Ebben az esetben nincs befolyásunk azon adatok mértékére, amelyeket a LinkedIn a parancsgombbal gyűjt, de feltételezzük, hogy az IP-címe is része a gyűjtött adatoknak.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok LinkedIn általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

A https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls linken át lemondhatja adatainak felhasználását reklámcélra és más LinkedIn-szolgálatok számára.

d) A Pinterest hálózat komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk felhasználja a Pinterest közösségi hálózat komponenseit (itt: „Pinterest plug-In“), amelyet a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland („Pinterest“) üzemeltet.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen parancsgombot tartalmaz, akkor aktív gomb esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a Pinterest szervereivel. A gomb tartalmát a Pinterest közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Ebben az esetben nincs befolyásunk azon adatok mértékére, amelyeket a Pinterest a parancsgombbal gyűjt, de feltételezzük, hogy az IP-címe is része a gyűjtött adatoknak.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Pinterest általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a Pinterest adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/.

e) A Xing hálózat komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk felhasználja a Xing közösségi hálózat komponenseit (itt: „Xing plug-in“), amelyet a New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland („Xing“) üzemeltet.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen parancsgombot tartalmaz, akkor aktív gomb esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a Xing szervereivel. A gomb tartalmát a Xing közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Ebben az esetben nincs befolyásunk azon adatok mértékére, amelyeket a Xing a parancsgombbal gyűjt, de feltételezzük, hogy az IP-címe is része a gyűjtött adatoknak.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Xing általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a Xing adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) A YouTube videóportál komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk felhasználja a YouTube videóportál komponenseit (itt: „YouTube-Plug-In“), amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) üzemeltet.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen plug-n-t tartalmaz, akkor aktív plug-in esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a Google szervereivel. Az elindított videót a Google közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Emellett a YouTube-szerver közlést kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Google általi további kezelését és használatát, valamint az Ön erre vonatkozó jogait és beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a Google adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

g) A Vimeo videóportál komponenseinek bekötése

Internet-megjelenésünk felhasználja a Vimeo videóportál komponenseit (itt: „Vimeo plug-in“), amelyet a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“) üzemeltet.

Ha Ön internet-megjelenésünk egy weboldalára lép, amely ilyen plug-n-t tartalmaz, akkor aktív plug-in esetén böngészője közvetlen kapcsolatot építhet fel a Vimeo szervereivel. Az elindított videót a Vimeo közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja és az által bekerül a weboldalba. Emellett a Vimeo-szerver közlést kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg.

Az adatgyűjtés célját és mértékét, az adatok Vimeo általi további kezelését és használatát a Vimeo adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://vimeo.com/privacy. Beállítási lehetőségeit magánszférája védelmére a következő linken végezheti el: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Beágyazott képek

Weboldalunk a Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland képeit foglalja magában.

A Getty Images tartalmak beágyazása úgy történik, hogy a saját weboldalba egy ún. beágyazó kód (HTML-kód) lesz integrálva. Ez a beágyazó kód gondoskodik arról, hogy a weboldal betöltésével egyidejűleg a kívánt külső tartalmak külső szerverről kerülnek betöltésre és megjelennek a felhasználó számára a meglátogatott weboldalon. Ezek a külső tartalmak tehát közvetlenül a saját weboldal elindítása után azzal együtt töltődnek be.

Ahhoz, hogy a külső szerver a kért tartalmakat a felhasználónak ki tudja küldeni, továbbítani kell neki a megfelelő felhasználó IP-címét, úgy hogy a külső szerver üzemeltetője ezt megkaphatja és adott esetben saját céljaira használhatja. Ezen túlmenően a Getty Images adott esetben további adatokat gyűjt, pl. az oldalt, ahonnan a kérés érkezett, a használt böngészőtípust vagy a böngésző nyelvét.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a uvex group nem rendelkezik befolyással arra,hogy a Getty Images az IP-cím mellett még milyen adatokat gyűjt és milyen saját célokra használja fel ezeket az adatokat.

A Getty Images képeinek beágyazásáról részletes információ található a https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US weboldalon, a Getty Images által gyűjtött adatokról és azok felhasználásáról a Getty Images adatvédelmi rendelkezései tájékoztatnak a következő linken: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Webes betűtípusok

Weboldalunk a betűtípusok egységes megjelenítése érdekében ún. webes betűtípusokat használ, amelyeket a böngésző az oldal indításakor külső forrásból tölti be és a böngésző cache-ben átmenetileg tárol. Így szavatolt, hogy weboldalunk minden végberendezésen a felhasznált böngészőtől függetlenül egységesen és jól olvashatóan jelenjen meg.

Az itt felhasznált webes betűtípusok szolgáltatója a Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype) a www.fonts.com oldal üzemeltetője.

A webes betűtípusok betöltéséhez és megjelenítéséhez a mindenkori böngészőnek kapcsolatot kell felépítenie a fonts.com szervereihez. Ezáltal jut a szolgáltató tudomására, hogy böngészője IP-címén keresztül weboldalunk betöltésre került.

A webes betűtípusok alkalmazásának jogalapja az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek).

Amennyiben böngészője nem támogatja webes betűtípusok megjelenítését, akkor ezek helyett végberendezése alapbetűtípusait használja, ami adott esetben a kijelzés minőségének romlásához vezethet.

A Monotype weboldalán további információkat jelentetett meg a fonts.com általi adatkezelésről: www.fonts.com/info/legal és www.fonts.com/info/legal/privacy

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nincs befolyásunk arra, hogy a fonts.com az Ön adatait felhasználja-e, ill. hogyan saját céljaira.

20. Közösségi médiumok linkjei

Weboldalunkon linkeket talál a Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest és Instagram közösségi médiaszolgálataihoz. A közösségi médiaszolgálatok weboldalalaihoz vezető linkeket a megfelelő vállalati logó alapján ismerheti fel. Ha követi ezeket a linkeket, akkor a uvex group vállalati megjelenéseihez jut az egyes közösségi médiaszolgálatoknál. Az adott közösségi médiaszolgálatokhoz vezető linkre kattintva kapcsolat épül fel a közösségi médiaszolgálat szervereihez. Ezáltal a közösségi médiaszolgálat szervere kap értesítést arról, hogy Ön meglátogatta weboldalunkat. Ezen túlmenően további adatok továbbítására kerül sor a közösségi médiaszolgálat szolgáltatójához. Ezek például:

 • Weboldal címe, amelyen az aktivált link található
 • Weboldal indításának, ill. a link aktiválásának napja és pontos ideje
 • Információk a felhasznált böngészőről és a felhasznált operációs rendszerről
 • IP-cím

Ha Ön a link aktiválásának időpontjában már be van jelentkezve a megfelelő közösségi médiaszolgálathoz, akkor a közösségi médiaszolgálat szolgáltatója képes lehet a továbbított adatokból megállapítani az Ön felhasználónevét és adott esetben valódi nevét is és ezeket az információkat hozzárendelni az Ön személyes felhasználói fiókjához a közösségi médiaszolgálatnál. Ön a személyes felhasználói fiókjához való hozzárendelés ezen lehetőségét kizárhatja, ha előzőleg kijelentkezik felhasználói fiókjából.

A közösségi médiaszolgálatok szerverei az USA-ban és az Európai Unión kívüli más országokban találhatók. Az adatok a közösségi médiaszolgálat szolgáltatója által ezért az Európai Unión kívüli országokban is kezelhetők.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezekben az országokban a vállalatokra olyan adatvédelmi törvény vonatkozik, amely az általános személyes adatokat nem ugyanabban a mértékben védi, mint az Európai Unió tagállamaiban szokásos. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs befolyásunk a közösségi médiaszolgálat szolgáltatója által végzett adatkezelés mértékére, jellegére és céljára. Az Ön adatainak a weboldalunkon kapcsolt közösségi médiaszolgálat általi felhasználásáról közelebbi információkat a megfelelő közösségi médiaszolgálat adatvédelmi irányelvében talál.

21. Linkek más szolgáltatókhoz

Weboldalunk - jól felismerhetően - linkeket is tartalmaz más vállalatok internet-megjelenéseihez. Amennyiben vannak linkek más szolgáltatók weboldalaihoz, akkor azok tartalmaira nincs befolyásunk. Ezért ezekért a tartalmakért nem is vállalhatunk garanciát és felelősséget. Ezen oldalak tartalmáért mindig az oldalak megfelelő szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős.

A linkelt oldalakat a linkelés időpontjában lehetséges és felismerhető jogsértések tekintetében ellenőriztük. Jogellenes tartalmak a linkelés időpontjában nem voltak felismerhetők. A linkelt oldalak permanens tartalmi ellenőrzése azonban jogsértés konkrét kiindulási pontja nélkül ésszerűtlen. Jogsértés ismertté válása esetén az ilyen linkeket haladéktalanul eltávolítjuk.

22. Online ajánlatok gyermekek esetében

A 16 évnél fiatalabb személyek a szülői felügyeletet gyakorló személyek hozzájárulása nélkül nem továbbíthatnak nekünk személyes adatokat, ill. beleegyezési nyilatkozatot. Arra szeretnénk kérni a szülőket és a szülői felügyeletet gyakorló személyeket, hogy aktívan vegyenek részt gyermekeik online tevékenységében és érdeklődésében.

23. Adatvédelmi nyilatkozat / Információ az adatvédelemről a közösségi médiumokban

A uvex group jelen van a „közösségi médiában“, ezek elsősorban a Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest és LinkedIn. Amennyiben ellenőrzést gyakorlunk adatainak kezelése felett, akkor gondoskodunk az érvényes adatvédelmi rendelkezések betartásáról.

A következőkben megadjuk megjelenéseink vonatkozásában a legfontosabb adatvédelmi jogi információkat.

a) Az üzemeltetésért felelősek neve és címe

A vállalati fellépésekért az EU Általános adatvédelmi rendelet (EU GDPR) és egyéb adatvédelmi jogi rendelkezések értelmében a uvex group mellett felelős

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Ezeket a platformokat és azok funkcióit azonban Ön saját felelősségre használja. Ez különösen érvényes az interaktív funkciókra (pl. hozzászólás, megosztás, értékelés).

Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek során adatainak kezelése az Európai Unió területén kívül történhet. Mindegyik szolgáltatóval megkötöttük az adatvédelmi jogi szempontból szükséges megállapodásokat.

b) Cél és jogalap

Mi magunk tartunk fenn rajongói oldalakat, hogy ezen oldalak látogatóival kommunikáljunk és őket ezen az úton tájékoztassuk ajánlatainkról.

Emellett adatgyűjtést végzünk statisztikai céllal, hogy a tartalmakat tovább tudjuk fejleszteni és optimalizálni, valamint ajánlatunkat attraktívabbá tudjuk tenni. Az ehhez szükséges adatokat (pl. az oldalmegtekintések, oldaltevékenységek teljes száma és a látogatók által biztosított adatok, interakciók) a közösségi hálózatok dolgozzák fel és bocsátják rendelkezésünkre. Ezek előállítására és megjelenítésére nincs befolyásunk.

Emellett az Ön személyes adatait a közösségi médiumok szolgáltatói, de a uvex group is kezeli piackutatási és reklámcélból. Így lehetséges, hogy pl. használati szokásai és az azokból adódó érdeklődés alapján felhasználói profilokat hozzanak létre. Így többek között olyan reklámhirdetések jeleníthetők meg a platformokon belül és kívül, amelyek megfelelnek az Ön érdeklődésének. Ehhez általában sütik tárolására kerül sor az Ön gépén. Ettől függetlenül felhasználói profiljaiban olyan adatok is tárolhatók, amelyek gyűjtésére nem közvetlenül az Ön végberendezésein kerül sor. A tárolás és elemzés eszközfüggetlen is történik, ez különösen, de nem kizárólag igaz, ha Ön tagként van regisztrálva és a megfelelő platformokon be van jelentkezve.

Ezen túlmenően nem gyűjtünk és kezelünk személyes adatot.

A személyes adatoknak a uvex group általi kezelése a felhasználók hatékony tájékoztatására és a felhasználókkal való kommunikációra vonatkozó jogos érdekünk alapján történik az EU GDPR 1. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja szerint.

Amennyiben kérik az Ön beleegyezését az adatkezelésbe, azaz egyetértésének kifejezését pl. egy parancsgomb vagy hasonló eszköz (opt-in) működtetésével, akkor a kezelés jogalapja az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja és a 7. cikk.

c) Az Ön jogai / tiltakozási lehetősége

Ha Ön tagja egy közösségi hálózatnak és nem szeretné, hogy a hálózat megjelenésünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről és azokat összekapcsolja az Ön tárolt adataival a megfelelő hálózatnál, akkor

 • rajongói oldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a megfelelő hálózatnál,
 • törölnie kell az eszközön meglévő sütiket és
 • ki kell lépnie és újra be kell lépnie böngészőjébe.

Az újabb bejelentkezés után azonban Ön a hálózat számára ismét meghatározott felhasználóként felismerhető.

A megfelelő kezelések és tiltakozási lehetőségek (opt-out) részletes megjelenítése érdekében az alábbiakban linkelt adatokra hivatkozunk:

 • Facebook:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=adshttps://www.youronlinechoices.com/

 • Instagram:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-out a https://www.youronlinechoices.com/

 • YouTube:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a https://www.youronlinechoices.com/

 • Xing:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.youronlinechoices.com/

Összességében a következő jogok illetik meg Önt személyes adatainak kezelése vonatkozásában:

Az érintett hozzáférési joga; a helyesbítéshez való jog; a törléshez való jog; az adatkezelés korlátozásához való jog; a tiltakozáshoz való jog; az adathordozhatósághoz való jog; jog személyes adatainak jogtalan kezelése elleni panaszra az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Mivel azonban a uvex group nem rendelkezik teljes mértékű hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, ezért Önnek az érvényesítéshez közvetlenül a közösségi médiumok szolgáltatóihoz ajánlott fordulnia, mert nekik van mindenkori hozzáférésük felhasználóik személyes adataihoz és megfelelő intézkedéseket tudnak hozni és felvilágosítást adni.

d)

Amennyiben mégis segítségre van szüksége, természetesen megkíséreljük az Ön támogatását. Kérjük, forduljon a fent megadott adatvédelmi megbízotthoz. Tudnivalók a szerzői és a művészeti szerzői jogról.

Amennyiben képeket, szöveget, térképeket, videót, zenét szeretne megjelenésünkön nyilvánosságra hozni, úgy tudnia kell, hogy azzal lehetséges módon összes használati jogát engedményezi, aminek végeredményben jogi következményei lehetnek, ha nem Ön saját maga a szerző, ill. jogtulajdonos.