Egészségesen és biztonságosan dolgozunk

Az ipari munkavédelem egyéni védőeszközeinek egyik világvezető szállítójaként az uvex biztonsági koncepciót kínál tetőtől talpig. Ez természetesen ránk nézve kötelezettséggel jár saját munkatársainkra vonatkozóan is.

Munkabiztonság az uvexnél

Az ipari munkavédelem egyéni védőeszközeinek egyik világvezető szállítójaként a munkahelyi biztonság témáját természetesen rendkívül komolyan vesszük. Az uvex tetőtől talpig biztonsági koncepcióját saját üzemeinkben sokféle területen alkalmazzuk.

Az uvex ebből a célból egy munkabiztonsági irányítási rendszert működtet az OHRIS (Occupational Health and Risk Management System / Foglalkozás-egészségügyi és kockázatkezelési rendszer), illetve az LV 21 alapján – és teljesíti az ILO-OSH 2001 követelményeit is.

1. Biztonság és egészség mindenkinek

A munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégiánk keretében kiemelten biztosítjuk, hogy alkalmazottaink és harmadik személyek biztonságának és egészségének veszélyeztetése minimális legyen, és foglalkoztatottak biztonságát és egészségvédelmét folyamatosan a jelenleg elérhető legjobb szintre emeljük.

2. Biztonság mint vezetői feladat

A munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégiánk keretében kiemelten biztosítjuk, hogy minden vezető beosztású személy, a szervezet által figyelemmel kísérendő közjogi és azokból származó önkéntes kötelezettségeket a mindenkor érvényes állapot szerint meghatározza és betartsa.

3. A biztonság mindenkit érint

A munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégiánk keretében kiemelten biztosítjuk, hogy minden alkalmazottat egyenlő módon kötelezzünk arra, hogy aktívan működjön közre a munkavédelemben, és állandóan a biztonsági követelményeknek megfelelően és egészségtudatosan járjon el saját egészségére vonatkozóan, illetve harmadik személyek védelme érdekében.

4. A biztonság átlátható és ellenőrizhető legyen

A munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos stratégiánk keretében kiemelten biztosítjuk, hogy konkrét, számszerűsíthető biztonsági és egészségvédelmi célokat fogalmazzunk meg.

A foglalkozás-egészségügyi ellátás, a munkahelyi egészségvédelem, a baleset- és betegségmegelőzés, valamint az üzemi berendezések biztonsága egyértelműen vállalati céljaink részét képezik. Törekszünk a munkabalesetek teljes elkerülésére az üzemi területeken (nincs munkabaleset, nincs baleset miatt kiesett munkaidő), valamint az úton és szolgálati utakon bekövetkező balesetek kiküszöbölésére (a szakmai szakszervezetek definíciója szerint) minden termelő és forgalmazó székhelyünkön.

Az uvex és a REACH EU-vegyszerrendelet

A REACH vegyszerrendelet („Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals” – magyarul „Vegyszerek regisztrálása, értékelése, engedélyezése”) 2007. július 1. óta szabályozza a vegyi anyagokkal kapcsolatos törvényeket az EU területén. Természetesen az uvex feltétel nélkül követi a kötelezettségeket, amelyek a REACH céljaiból és annak megvalósításából adódnak. Célunk az emberi egészség és a környezet védelme. További információ és útmutatás a REACH témájában:

A REACH célja

A REACH esetében az emberi egészség és a környezet vegyszerek veszélyeivel szembeni védelme áll a középpontban. Gyártóként, illetve importőrként az uvex kötelezett a veszélyeztetés meghatározására. A vegyi anyagok regisztrálása során meg kell adni a veszélyességi potenciálra, az alkalmazásra, valamint a kockázatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó adatokat. Az anyagok benyújtott adatait az Európai Vegyianyag-ügynökség értékeli ki. A cél a vegyszerek embereket és környezetet lehető legkevésbé veszélyeztető használata.

A REACH megvalósítása az uvexnél

Az uvexnél a REACH megvalósítására tett intézkedések részletesen:

  • Szoros kapcsolat és információcsere a beszállítókkal és gyártókkal a REACH témájában
  • A REACH hatásainak értékelése, a termékeinkben feldolgozott összes anyag rendszerezésével, vagy ezen adatok kiértékelésével a jövőbeni beszerzési kockázatokra való tekintettel, és egy adott esetben szükségessé váló regisztrálással
  • Karcinogén, mutagén vagy reprotoxikusként besorolt anyagok (CMR) szigorú elkerülése – ugyanez vonatkozik a perzisztens, bioakkumulatív és mérgezőként besorolt anyagokra is (PBT)
  • Koncentrálás azokra a poliamid bázisú alapanyagokra, amelyek a Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelemi Intézet (BAuA) megállapítása alapján nem tartoznak a REACH szabályozás alá
  • Az uvex termékekre nem vonatkozik regisztrációs kötelezettség, mert azok gyártmányként a REACH rendelet értelmében nem bocsátanak ki anyagokat.
A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-anyagok) jelöltlistája

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) évente két alkalommal egészíti ki az SVHC-listát, az úgynevezett „különös aggodalomra okot adó anyagok” („substances of very high concern” – röviden „SVHC”) listáját további anyagokkal. Ezek az SVHC-anyagok teljesítik a besoroláshoz szükséges feltételeket:

  • CMR anyagok (karcinogén, mutagén vagy reprotoxikus)
  • PBT anyagok (perzisztens, bioakkumulatív és toxikus)
  • vPvB anyagok (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)
  • Vagy hasonlóan súlyos hatású anyagok – mint például endokrin tulajdonságok, ami különösen nem kívánatos hatással van az emberre és a környezetre (a REACH 57. cikkelye szerint).

Az ECHA honlapján (külső link) megtalálja az SVHC-lista mindenkor aktuális változatát.

Német REACH-CLP-biocid helpdesk

A Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelemi Intézet (BAuA) létrehozta a REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (külső link) honlapot, amely a gyártók, importőrök és felhasználók részére információkat tesz közzé a vegyi anyagokkal és biocid termékekkel kapcsolatban. Itt megtalálja a válaszokat a REACH-, CLP- és biocidokra vonatkozó rendeletekkel kapcsolatos kérdéseire a regisztrálástól, értékeléstől és engedélyezéstől egészen a vegyi anyagok és biocidok besorolásáig és jelöléséig

Termékbiztonság és károsanyag-tilalom az uvexnél

Különösen azokra a bőrrel érintkező termékekre – amelyekhez az egyéni védőeszközök is tartoznak – vonatkoznak az uvexnél szigorú kritériumok, amelyek termékbiztonsági és a környezetre gyakorolt hatásuk tekintetében messze felülmúlják az EU-irányelveket. Kizárólag olyan termékeket kínálunk, amelyek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat, és sem a felhasználót, sem a környezetet nem terhelik.

Káros anyagok használata az uvex termékekben alapvetően tilos. Ha kivételes esetekben használatuk mégsem kerülhető el, alkalmazásukra nagyon szigorú feltételek vonatkoznak, hogy a felhasználó és a környezet veszélyeztetése mindig kizárható legyen. A témával kapcsolatos további részleteket károsanyag-tilalmi listánkon talál. Az abban rögzített összes határérték betartását független laboratóriumok rendszeresen ellenőrzik.